245/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 245/2011 Sb.
Částka 89
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 7. 2011
Rozeslán dne 30. 8. 2011
Platnost od 30. 8. 2011
Účinnost od 1. 9. 2011
Novelizuje předpis 40/1995 Sb., 356/2003 Sb., 326/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 350/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 ("euronovela" předmětu úpravy),
  • Poznámka pod čarou č. 67 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 1 (změny),
  • v §2 odst. 1 písm. a) bodě 11, §2 odst. 1 písm. n) úvodní části ustanovení a bodech 1 a 3, §2 odst. 1 písm. r) bodech 1 a 2 a závěrečné části ustanovení, §2 odst. 2 písm. a), e), s) a w) až y), §3 odst. 2, §7 odst. 1 písm. a), §7 odst. 2, §7 odst. 3 úvodní části ustanovení, §7 odst. 5 písm. a), §10 odst. 3 úvodní části ustanovení, §11 odst. 2 a 3, §15 odst. 1 písm. a), §21 odst. 1 písm. d), §21 odst. 7 a 9, §22 odst. 2, §22 odst. 5 písm. b) a závěrečné části ustanovení, §22 odst. 6, §23 odst. 1 písm. b), §23 odst. 2 písm. b), §25a odst. 1, §25b odst. 3, §26 odst. 1 písm. c), e) a f), §26 odst. 11 písm. b), §27 odst. 1 úvodní části ustanovení a písm. a) a b), §27 odst. 3, §29 odst. 1 a 6, §54 odst. 9, §63 odst. 9, §71 odst. 1 písm. g) až i), §71 odst. 3 písm. a), §72 odst. 2, §72 odst. 5 písm. j), §72 odst. 6, 12 a 14, §74 odst. 1 písm. k), §75 odst. 7, §76 odst. 6 písm. a), §76a odst. 1 a 2, §80 odst. 1, §80 odst. 2 písm. f), §80 odst. 4 písm. b) a §80 odst. 6 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §1, §2 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 68 - nové znění,
  • §3, §6a, §7, §11 až §16 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje,
  • §21 (změny),
  • v §21 odst. 8, §22 odst. 5 písm. c), §27 odst. 3 a §80 odst. 2 písm. c) se slova "Evropskými společenstvími" nahrazují slovy "Evropskou unií",
  • §25 až §25b, §28 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 22 - nové znění,
  • §29 (změny),
  • §31 "Základní ustanovení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §32 "Žádost o povolení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §33 "Řízení o povolení" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 72 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje,
  • §34 "Rozhodnutí o povolení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §35 "Změna a zrušení povolení" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 73 - nové znění,
  • §36 "Posouzení rovnocennosti účinné látky" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 74 - nové znění,
  • vkládá se nový §36a "Účinné látky, safenery, synergenty a formulační přísady" včetně nadpisu,
  • §37 "Rozšíření povolení na menšinová použití" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 75 - nové znění,
  • vkládá se nový §37a "Mimořádné stavy při ochraně rostlin",
  • §38 "Vzájemné uznávání povolení" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §38a "Převod povolení", §38b "Jiná opatření" a §38c "Adjuvanty" včetně poznámek pod čarou č. 76 a 77,
  • §39 (změny),
  • §40 až §42 včetně poznámek pod čarou č. 28, 28a, 28b a 28c se zrušují,
  • §43 (rozsáhlé změny),
  • §44 se včetně poznámek pod čarou č. 30, 31 a 33 zrušuje,
  • §45 "Rozhodnutí o způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek s přípravky nebo dalšími prostředky" včetně nadpisu - nové znění,
  • §46, §46a (změny),
  • §47 - nové znění,
  • §49 až §51 (změny),
  • §52 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §53 "Souběžný obchod" včetně nadpisu - nové znění,
  • §54, §58, §59 (změny),
  • §60 "Vedení záznamů a informací o uvádění přípravků nebo dalších prostředků na trh" včetně nadpisu - nové znění,
  • §63, §68 (změny),
  • §69 - nové znění,
  • vkládá se nový §69a,
  • v části první se na začátku hlavy VI (nad §70) vkládá označení dílu 1 včetně nadpisu, který zní:
   "Díl 1
   Orgány rostlinolékařské péče",
  • §70 až §72, §74 (změny),
  • v části první hlavě VI se za §74 vkládá označení dílu 2, které včetně nadpisu zní:
   "Díl 2
   Opatření",
  • §75, §76 (změny),
  • §78 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 55 zrušuje,
  • §79 (rozsáhlé změny),
  • v části první se vkládá nová hlava VII "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§79a až §79i) včetně nadpisů,
  • Dosavadní hlavy VII až IX se označují jako hlavy VIII až X,
  • §81, §82 (změny),
  • §83 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §85 (změny),
  • §87 "Obsah a vedení rejstříků a úředních registrů rostlinolékařské správy" včetně nadpisu - nové znění,
  • §88 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Pověření k výkonu činnosti referenční laboratoře vydaná podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti uplynutím dne 30. června 2012.
 2. Osvědčení o způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek vydaná podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti uplynutím 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 • Změna zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §30 (změny),
  • vkládá se nový §36a "Státní rostlinolékařská správa" včetně nadpisu.
 • Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §1 odst. 1, §3 odst. 4 písm. e), §5d odst. 1 a v §7c odst. 1 větě druhé se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie"
  • §5g "Přípravky na ochranu rostlin" včetně nadpisu a poznámky po čarou č. 26a - nové znění.
 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položkách 81 až 86 včetně poznámek pod čarou č. 49b až 49n.

Účinnost změn 1.9.2011.