69/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 69/2013 Sb.
Částka 32
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 2. 2013
Rozeslán dne 19. 3. 2013
Platnost od 19. 3. 2013
Účinnost od 19. 3. 2013
Novelizuje předpis 185/2001 Sb., 76/2002 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 63/2003 Sb.
Novelizován předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §1 odst. 1 se slova "Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Evropské unie1)",
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §1 (další změny),
  • §2 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 7a se zrušuje,
  • §3 (změny),
  • vkládá se nový §3a "Předběžná informace o žádosti" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 29,
  • §4 (změny),
  • vkládá se nový §4a "Základní zpráva" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 30 až č. 32,
  • §5 (změny),
  • vkládá se nový §5a "Informační systém integrované prevence" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 33,
  • §6 "Odborně způsobilá osoba" včetně poznámek pod čarou č. 34 a č. 35 - nové znění,
  • vkládají se nové §6a a §6b,
  • §7, §8, §11 až §14 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 24 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 37 - nové znění,
  • vkládá se nový §15a "Ukončení provozu zařízení" včetně nadpisu,
  • §16 (změny),
  • vkládá se nový §16a "Plnění podmínek integrovaného povolení" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 38 a č. 39,
  • §17, §18 (změny),
  • §19 - nové znění,
  • §19a (změny),
  • vkládá se nový §19b "Opatření k nápravě a zastavení provozu zařízení" včetně nadpisu,
  • §20 "Zánik integrovaného povolení" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 - nové znění,
  • vkládají se nové §20a "Sloučení integrovaných povolení" až §20c včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 41 a č. 42,
  • §27 - nové znění,
  • vkládají se nové §27a a §27b,
  • §28, §29 až §31, §33 až §38, §45 až §47 (změny),
  • Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 27 a č. 28 - nové znění,
  • v příloze č. 2 a č. 3 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 7. novely.
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, se zrušuje.

 • Změna v §82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v položce 20 a položce 96 v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 19.3.2013.