217/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 217/2022 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 7. 2022
Rozeslán dne 22. 7. 2022
Platnost od 22. 7. 2022
Účinnost od 1. 8. 2022
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.8.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 48, které nabývá účinnosti 21.8.2023, a ustanovení čl. I bodů 3, 7, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 59, 74, 76, 102, 103 a 105, která nabývají účinnosti 1.2.2023.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 246/1992 Sb., 111/1994 Sb., 13/1997 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

účinnost od 1.2.2023

účinnost od 21.8.2023

Změna přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Čl. III - Přechodná ustanovení.

Změna §28 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Změny §14 a §43 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Nové znění §125i zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Změna §84 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Změny položky 34 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.