56/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 56/2006 Sb.
Částka 24
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 2. 2006
Rozeslán dne 8. 3. 2006
Platnost od 8. 3. 2006
Účinnost od 8. 3. 2006
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 513/1991 Sb., 21/1992 Sb., 337/1992 Sb., 586/1992 Sb., 591/1992 Sb., 42/1994 Sb., 87/1995 Sb., 61/1996 Sb., 15/1998 Sb., 26/2000 Sb., 254/2000 Sb., 190/2004 Sb., 256/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 263/2004 Sb.
Novelizován předpisem 254/2008 Sb., 93/2009 Sb., 281/2009 Sb., 89/2012 Sb., 250/2023 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Poznámka na úvod:
Samotné změny zákona o podnikání na kapitálovém trhu čítají "pouhých" 264 bodů změn a zcela mění podstatu a obsah tohoto zákona. Celá novela mění celkem 657 dílčích ustanovení dotčených právních předpisů.
Změny:

 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně poznámky pod čarou č. 1 - nové znění (změna v předmětu úpravy),
  • §2 až §4, §6, §9, §11 až §19, §25 až §30, §32, §33 (změny),
  • Část čtvrtá "VEŘEJNÁ NABÍDKA INVESTIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ A PROSPEKT CENNÉHO PAPÍRU" (§34 až §36l) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1b a 1c - nové znění,
  • §39, §40, §44, §45 (změny),
  • §47 "Vyřazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §49 (změny),
  • §50 až §55 se včetně nadpisů zrušují,
  • §57, §66, §67, §70, §74 (změny),
  • §80 - nové znění,
  • §82, §83, §86, §88, §89, §93 až §95, §99 (změny),
  • vkládá se nový §99a,
  • §100, §103, §104 (změny),
  • vkládají se nové §104a "Nabývání a pozbývání účasti na centrálním depozitáři" a §104b "Vedoucí osoba centrálního depozitáře" včetně nadpisů,
  • §105, §107 (změny),
  • vkládá se nový §107a "Úpadek centrálního depozitáře" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1f,
  • §109, §111 (změny),
  • §112 až §114 se označují jako hlava III,
  • Nadpis hlavy III zní:
   "PŘEMĚNA PODOBY CENNÉHO PAPÍRU",
  • §114 (změny),
  • v části sedmé se dosavadní hlava III (§115) označuje jako hlava IV,
  • v části sedmé nadpis hlavy IV zní:
   "POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ OSOBOU VEDOUCÍ EVIDENCI INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ",
  • §115, §116, §118 až §120, §122 až §126, §128 (změny),
  • §129 "Placení příspěvků do Garančního fondu" - nové znění,
  • vkládá se nový §129a "Kontrola placení příspěvků" včetně nadpisu,
  • §130 až §133, §135, §136, §145, §146, §154, §155, §157, §158, §160 až §162, §164, §166 až §168 (změny),
  • §170 "Správní delikt provozovatele tiskárny" včetně nadpisu - nové znění,
  • §171 (změny),
  • §172 "Správní delikty při veřejné nabídce investičních cenných papírů a při přijímání cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu" a §173 včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §173a a §173b,
  • §175 až §177, §179 (změny),
  • §181 "Správní delikty osoby, která neoznámí tržní manipulaci" a §182 včetně nadpisu - nové znění,
  • §183 (změny),
  • §185 "Správní delikty osoby, která neoznámí využití vnitřní informace" a §186 včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §186a "Porušení povinnosti mlčenlivosti" včetně nadpisu,
  • §187, §189, §190, §192 (změny),
  • §196 - nové znění,
  • §199, §202 (změny),
  • vkládá se nový §202a.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. II, bod 1. až 12. novely.
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 263/2004 Sb., o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru, se zrušuje.

Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v §1a a §2 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, kde odstavec 2 zní:
  "(2) Při dražbě cenných papírů se přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona, pokud zvláštní právní předpis upravující podnikání na kapitálovém trhu nestanoví jinak.".
 • Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §51a včetně poznámky pod čarou č. 2a,
  • §52, §53, §54 (změny),
  • vkládají se nové §54a "Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku" až §54d včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2b a 2c,
  • §57 (změny).

Čl. VIII - Přechodné ustanovení
Smlouvy o službách bankovních, platebních, úvěrových a pojistných, smlouvy týkající se penzijního připojištění, smlouvy týkající se poskytování investičních služeb a smlouvy týkající se obchodů na trhu s investičními nástroji, při jejichž uzavření byly použity prostředky komunikace na dálku a které byly uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

 • Změna v §26 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 6a.
 • Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §27b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 18a,
  • v §27b odst. 3 se za slova "podle odstavce 1 písm. c)" vkládají slova "a n)".

Naše poznámka k těmto změnám:
Tyto změny jsou technicky neproveditelné, neboť §27b cit. zákona není po novele č. 377/2005 Sb. (a ani nikdy nebyl!) členěn na odstavce 1 až 3. Navíc jeho text končí písmenem r), tudíž na konec neexistujícího odst. 1 není co vložit (mischmasch). Změna §27b zákona č. 87/1995 Sb. je tedy nanejvýš nevěrohodná.
Poslanecká sněmovna si toho bohužel nevšimla. Předkladatel novely a všichni "odborníci", kteří připravovali její paragrafové znění, si toho ale všimnout měli. Označíme tyto odborníky velmi slušně zkratkou "LP", což může být "Long Play", nebo také "Legislativní Pitomeček". Jen tak dál!

 • Změna v §43b zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, kde se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w) včetně poznámky pod čarou č. 13f.

Naše poznámka k této změně:
Ustanovení §43b cit. zákona není členěno na odstavce (má pouze dvě věty). Tato změna je tedy technicky opět  neproveditelná.

 • Změna v zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, kde se §44b až §44i včetně poznámek pod čarou č. 24a a 24b zrušují.
 • Změna v §6, §8, §9a, §9b a §13 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Naše poznámka k těmto změnám:
Ustanovení §9a a §9b cit. zákona není možné novelizovat, neboť zákon je vůbec neobsahuje. Ustanovení §9a až §9c jsou vložena do zákona až pozdější novelou č. 57/2006 Sb., s účinností od 1.4.2006. Tato změna je tedy technicky opět  neproveditelná.
bod 9.
v novele cit. zákona
v § 13 se na konci odstavce 1
tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) až y),...
Chyba: Před písmenem "w)" chybí písmeno "u)".

 • Změna v §15 odst. 1 větě poslední zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., kde se slova "podle zvláštního právního předpisu.7a)" nahrazují slovy "a Komisi pro cenné papíry podle zvláštních právních předpisů7a).".
 • Změna v §322 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §38b, §38d, §38e (změny),
  • §67a - nové znění,
  • §69, §69c, §92d, §97, §125, §127, §153d, §163, §164, §175, §183c, §186, §186c, §187, §220g, §220r, §220s, §220x, §220y (změny),
  • vkládá se nový §220zb "Rozdělení odštěpením" včetně nadpisu; dosavadní §220zb se označuje jako §220zc,
  • §239 (změny).
 • Změna v §3, §6 až §8, §10, §12 až §14, §25 až §27 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
 • Změna v příloze v části čtvrté položce 65 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIX - Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §13a, §19, §24, §34, §38b, §38k (změny),
  • v příloze č. 3 bodě 1 se věty druhá a třetí zrušují.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. XXI, bod 1. až 8. novely.

 • Změna v §59 odst. 3 písm. b) bodě 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "nejvýše do částky 10 000 Kč" nahrazují slovy ", přičemž součet těchto plateb na všechny druhy daně za jednoho daňového dlužníka nesmí v průběhu jednoho kalendářního dne u jednoho správce daně přesáhnout částku 500 000 Kč.".

Čl. XXIII - Přechodné ustanovení
Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2006 mohou osoby, které jsou pověřeny správcem daně výhradně přijímat od daňových dlužníků platby na daň v hotovosti, přijímat tyto platby bez omezení jejich výše.

Účinnost změn dnem vyhlášení (8.3.2006).