81/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 81/2006 Sb.
Částka 30
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 2. 2006
Rozeslán dne 15. 3. 2006
Platnost od 15. 3. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Poznámka k účinnosti Ustanovení článku I bodu 38 nabývá účinnosti dne 1.1.2008, ustanovení článku I bodů 43, 47 a 48 a části šesté a sedmé nabývají účinnosti dne15.3.2006.
Novelizuje předpis 513/1991 Sb., 563/1991 Sb., 582/1991 Sb., 358/1992 Sb., 365/2000 Sb., 130/2002 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §5 (změny),
  • bod 38. - změna s účinností dnem 1.1.2008
   • V §5 odst. 2 písmeno f) zní:
    "f) postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis;".
  • vkládají se nové §5a "Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy" až §5c "Kontrola dodržování povinností orgánů veřejné správy" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 9a,
  • §6 "Pověření k provádění akreditace" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §6a "Osvědčení o akreditaci" až §6e "Uzavření smlouvy o provedení atestace" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 10 a 11,
  • bod 43. - změna s účinností dnem vyhlášení (15.3.2006)
   • vkládají se nové §6f "Dodání datové zprávy orgánu veřejné moci prostřednictvím portálu veřejné správy" až §6i "Práva a povinnosti správce portálu" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 11a až 11d,
  • §7 "Správní delikty právnických osob" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §7a "Společná ustanovení" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 a 12a,
  • §8 - nové znění,
  • bod 47. - změna s účinností dnem vyhlášení (15.3.2006)
   • §9 "Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14 a 15 - nové znění,
  • bod 48. - změna s účinností dnem vyhlášení (15.3.2006)
   • vkládají se nové §9a až §9d včetně poznámek pod čarou č. 16 a 17,
  • §12 "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisu - nové znění,

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bod 1. až 7. novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v §19, §23, §53 a §72 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části I položce 3 a 22 sazebníku správních poplatků (změny).
 • Změna v §39 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v hlavě III zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) §32 odst. 5 se slova "není-li řešitel nebo další fyzická osoba státním občanem České republiky" nahrazují slovy "nemá-li řešitel nebo další fyzická osoba přidělené rodné číslo" a slova "podle standardu informačních systémů veřejné správy" se nahrazují slovy "stanovený správcem informačního systému výzkumu a vývoje".
 • ČÁST ŠESTÁ - změna s účinností dnem vyhlášení (15.3.2006)
  • Změna v §21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci doplňuje věta: "Účetní jednotky uvedené v §20 zveřejňují účetní závěrku rovněž v Obchodním věstníku.".
 • ČÁST SEDMÁ - změna s účinností dnem vyhlášení (15.3.2006)
  • Změna v §184 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kde se ve větě třetí za slova "o konání valné hromady" vkládají slova "v Obchodním věstníku a jiným".

Účinnost změn dnem 1.1.2007, s výjimkou ustanovení článku I bodu 38, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2008, a ustanovení článku I bodů 43, 47 a 48 a částí šesté a sedmé, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení (15.3.2006).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.