19/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 19/2012 Sb.
Částka 5
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 12. 2011
Rozeslán dne 17. 1. 2012
Platnost od 17. 1. 2012
Účinnost od 1. 4. 2012
Novelizuje předpis 549/1991 Sb., 216/1994 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §3 (změny),
  • §4 včetně poznámky pod čarou č. 2 - nové znění,
  • §6, §7 (změny),
  • §8 - nové znění,
  • §13, §15, §19 (změny),
  • §23 "Rozhodnutí" včetně nadpisu - nové znění,
  • §25, §31, §32, §33 (změny),
  • §34 - nové znění,
  • §35 (změny),
  • vkládá se nová část pátá "SEZNAM ROZHODCŮ VEDENÝ MINISTERSTVEM" (§35a až §35d),
  • §37 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Rozhodčí řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně řízení v případě sporů ze spotřebitelských smluv, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. Platnost rozhodčí smlouvy se posuzuje podle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění účinném v době uzavření rozhodčí smlouvy.
 3. Osoby, které nesplňují podmínky podle §13 odst. 4 zákona č. 216/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny tento nedostatek odstranit ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Rozhodce, který může být určen rozhodčí doložkou pro řešení sporu ze spotřebitelské smlouvy, nemusí splňovat podmínku zápisu do seznamu rozhodců podle tohoto zákona po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 5. Ministerstvo zapíše do seznamu rozhodců vedeného ministerstvem bezplatně ty rozhodce, kteří jsou zapsáni na seznamu rozhodců pro spotřebitelské spory vedeném Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to k prvnímu dni následujícímu po šesti měsících ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s výjimkou rozhodců, kteří nesplňují podmínky uvedené v §4 a těch, kteří v době šesti měsíců po nabytí účinnosti tohoto zákona ministerstvu oznámili svůj nesouhlas s takovým zápisem.
 • Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v příloze zákona se vkládá nová položka 17a,
  • v příloze zákona v položce 30 (změny).
 • Změna v položce 10 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §127 a §129 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.4.2012.