357/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 357/2011 Sb.
Částka 126
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 10. 2011
Rozeslán dne 2. 12. 2011
Platnost od 2. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první bodů 3, 4, 9 až 11, 13, 14, 16 až 20, 24 až 29 a části druhé a čtvrté nabývají účinnosti dne 27.4.2012.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 555/1992 Sb., 6/1993 Sb., 153/1994 Sb., 269/1994 Sb., 257/2000 Sb., 218/2003 Sb., 634/2004 Sb., 40/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a změny některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • bod 3. - změny s účinností od 27.4.2012
   • v §4 odst. 2 se slovo "cizozemským" zrušuje a za slovo "soudem" se vkládají slova "jiného než členského státu Evropské unie",
  • bod 4. - změny s účinností od 27.4.2012
   • vkládá se nový §4a,
  • v §7 a v §9a větě první se slova "pro potřebu trestního řízení" zrušují,
  • §10 (změny),
  • body 9. až 11. - změny s účinností od 27.4.2012
   • bod 9. - v §10 odst. 3 větě druhé (změny),
   • bod 10. - v §10 odst. 5 (změny),
   • bod 11. - v §10 se doplňuje odstavec 6,
  • §11 (změny),
  • bod 13. - změny s účinností od 27.4.2012
   • v §11a odst. 3 (změny),
  • bod 14. - změny s účinností od 27.4.2012
   • v §11a odst. 4 větě druhé (změny),
  • §11a (další změny),
  • body 16. až 20. - změny s účinností od 27.4.2012
   • bod 16. - v §12 větě druhé (změny),
   • bod 17. - §13 - nové znění,
   • bod 18. - v §15 se odstavec 1 zrušuje; dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2,
   • bod 19. - v §15 odstavec 2 - nové znění,
   • bod 20. - vkládá se nový §15a,
  • §16a, §16b (změny),
  • body 24. až 29. - změny s účinností od 27.4.2012
   • bod 24. - v §16c odstavce 1 a 2 - nové znění,
   • bod 25. - v §16d odst. 1 (změny),
   • bod 26. - v §16d odstavec 3 - nové znění,
   • bod 27. - §16e včetně poznámky pod čarou č. 7 - nové znění,
   • bod 28. - §16f - nové znění,
   • bod 29. - vkládají se nové §16g a §16h včetně poznámky pod čarou č. 8.
 • ČÁST DRUHÁ - změny s účinností od 27.4.2012
  • Změna v §364a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance - nové znění §44b.
 • ČÁST ČTVRTÁ - změny s účinností od 27.4.2012
  • Změna v §11 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §23a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v položce 10 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11 "Účinky rozsudku cizího státu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §43, §45, §89 (změny).

Čl. IX - Přechodná ustanovení

 1. Ustanovení §11 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na odsouzení soudem jiného členského státu Evropské unie pro trestný čin spáchaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Ustanovení §11 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se do dne 27. dubna 2012 uplatní pouze ve vztahu k pravomocným odsouzením soudem členského státu Evropské unie zapsaným v evidenci členského státu, jehož je odsouzený občanem nebo na jehož území má obvyklé bydliště.
 • Změna v §78 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).

Účinnost změn 1.1.2012, s výjimkou ustanovení části první bodů 3, 4, 9 až 11, 13, 14, 16 až 20, 24 až 29 a části druhé a čtvrté, která nabývají účinnosti dnem 27.4.2012.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.