119/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 119/2012 Sb.
Částka 45
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2012
Rozeslán dne 11. 4. 2012
Platnost od 11. 4. 2012
Účinnost od 1. 6. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. VII bod 1 nabývá účinnosti dne 11.4.2012.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 111/1994 Sb., 13/1997 Sb., 361/2000 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 366/1999 Sb., 97/2001 Sb., 32/2005 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §1 odst. 1 se slova "Zákon upravuje" nahrazují slovy "Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie13)",
  • Poznámka pod čarou č. 13 - nové znění,
  • §1 (další změny),
  • §2, §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje,
  • §3 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4d - nové znění,
  • §4 "Podmínky pro provozování silniční dopravy" až §8 "Finanční způsobilost" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 15 - nové znění,
  • vkládají se nové §8a "Odborná způsobilost" až §8c "Stanovisko dopravního úřadu" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 16 a 17,
  • §9, §10 až §12 (změny),
  • v §12 odst. 2 až 4, §17 odst. 1 a 2, §30 odst. 2, §34 odst. 4 a v §40 odst. 2 se slova "a spojů" zrušují,
  • §16 (změny),
  • vkládá se nový §16a,
  • §18, §21, §21b, §22 (změny),
  • §23 - nové znění,
  • §26, §27, §31 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 20 - nové znění,
  • §32 (změny),
  • §33a a §33b včetně poznámek pod čarou č. 21 až 23 - nové znění,
  • §33c (změny),
  • §33d - nové znění,
  • vkládá se nový §33e,
  • §34 (změny),
  • §34b "Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě" a §34c včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 24 - nové znění,
  • vkládá se nový §34d,
  • §35 (rozsáhlé změny),
  • §35a "Ztráta dobré pověsti" a §35b "Návrh na změnu nebo zrušení živnostenského oprávnění" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 25 - nové znění,
  • vkládají se nové §35c "Vybírání kaucí" až §35f "Vracení, propadnutí a započtení kauce" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 26,
  • §36 (změny),
  • v §37 odst. 3 a §38 odst. 3 se slova "§35b" nahrazují slovy "§35c a 35d",
  • §38a, §41 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 8. novely.

Čl. III - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem.
 2. Vyhláška č. 97/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem.
 3. Vyhláška č. 32/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění vyhlášky č. 97/2001 Sb.
 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8, §11, §52 (změny),
  • v příloze 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. V, bodu 1. až 7. novely.

 • Změna v §43 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 11.4.2012
   • v §41 odst. 1 větě první se slova "písm. f) a g)," nahrazují slovy "písm. f), g), h) a odst. 2 písm. f) a g),",
  • §87a, §102 (změny),
  • vkládá se nový §125i včetně poznámky pod čarou č. 43,
  • §134 (změny).
 • Změna v položce 34 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Účinnost změn prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.6.2012), s výjimkou čl. VII bodu 1, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení (11.4.2012).
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.