226/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 226/2006 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2006
Rozeslán dne 26. 5. 2006
Platnost od 26. 5. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. II bodů 10, 11, 16, 23, 25 a 30, čl. III bodů 12, 15, 17, 18, 21, 28 a 29 a čl. IV nabývají účinnosti dne 1.7.2007.
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 111/1994 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
 4. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
 5. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §9, §18a, §27, §33b, §34, §35, §35b, §37 (změny),
  • vkládá se nový §38a včetně poznámky pod čarou č. 4e,
  • §41 (změny).
 • Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 až §7 (změny),
  • bod 10. - účinnost změn dnem 1.7.2007
   • za §7 se vkládá nový §7a včetně poznámky pod čarou č. 6a,
  • bod 11. - účinnost změn dnem 1.7.2007
   • v §11 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3,
  • §13, §14 (změny),
  • bod 16. - účinnost změn dnem 1.7.2007
   • vkládá se nový §14a "Vydávání paměťových servisních karet" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6b,
  • §24, §34, §35 (změny),
  • bod 23. - účinnost změn dnem 1.7.2007
   • v §80 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až v),
  • bod 25. - účinnost změn dnem 1.7.2007
   • v §80 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až r),
  • §80 (další změny),
  • §83 "Správní delikty" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá nový §83a "Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob" včetně nadpisu,
  • §84 "Společná ustanovení" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13a - nové znění,
  • bod 30. - účinnost změn dnem 1.7.2007
   • v §91 odst. 1 (změny),
  • §91 (další změny).
 • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 až §7, §8a, §12, §27, §32, §67, §81, §110 (změny),
  • bod 12. - účinnost změn dnem 1.7.2007
   • vkládá nový §110a včetně poznámek pod čarou č. 32a až 32c,
  • §118, §118a (změny),
  • bod 15. - účinnost změn dnem 1.7.2007
   • v §119 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Obecní úřad obce s rozšířenou působností je vkladatelem údajů do evidence vydaných, odcizených, ztracených a vadných paměťových karet řidiče32b).",
  • §122 (změny),
  • bod 17. - účinnost změn dnem 1.7.2007
   • v §122 odst. 2 (změny),
  • bod 18. - účinnost změn dnem 1.7.2007
   • vkládá se nový §122c "Poskytování údajů z evidence paměťových karet řidiče a centrální evidence paměťových karet řidiče",
  • §123c, §123d (změny),
  • bod 21. - účinnost změn dnem 1.7.2007
   • v §124 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g),
  • §124 (další změny),
  • §125a se zrušuje; dosavadní §125b a §125c se označují jako §125a a §125b,
  • bod 28. - účinnost změn dnem 1.7.2007
   • v §129 odst. 1 se za slovo "102" vkládají slova ", 110a",
  • bod 29. - účinnost změn dnem 1.7.2007
   • v §137 odst. 2 (změny),
  • v příloze k zákonu (změny).
 • Čl. IV - účinnost změn dnem 1.7.2007
  • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde se v části II položce 26 za písmeno g) doplňují písmena h) až j).
 • Změna v §22 a §23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.7.2006, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 10, 11, 16, 23, 25 a 30, čl. III bodů 12, 15, 17, 18, 21, 28 a 29 a čl. IV, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2007.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.