297/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
ikona P
Číslo předpisu 297/2008 Sb.
Částka 97
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 7. 2008
Rozeslán dne 19. 8. 2008
Platnost od 19. 8. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 120/2002 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 5/2008 Sb.
Novelizován předpisem 324/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů a změna některých souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2 (změny),
  • Nadpis hlavy II zní: "UVEDENÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU, ZÁKLADNÍ A ÚČINNÉ LÁTKY NA TRH A POUŽÍVÁNÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU".
  • §3 (změny),
  • vkládají se nové §3a a §3b včetně poznámky pod čarou č. 3b,
  • §4 (rozsáhlé změny),
  • §5 až §7 (rozsáhlé změny),
  • v §7 odst. 10 písm. a), §14 odst. 2 písm. c), §15 odst. 2 písm. f) a v §21 odst. 2 se za slovo "zvířata" vkládají slova ", rostliny, krmiva, živočišné a rostlinné produkty",
  • §8 - nové znění,
  • §9 až §11 (rozsáhlé změny),
  • §12 "Postup zařazování účinné látky do seznamu" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 - nové znění,
  • §13 až §17 (rozsáhlé změny),
  • §19, §20 (změny),
  • vkládají se nové §21a a §21b,
  • §22 včetně poznámek pod čarou č. 15 a 16 - nové znění,
  • §23 až §26 (rozsáhlé změny),
  • §27 "Krajské hygienické stanice" včetně nadpisu - nové znění,
  • §29 až §31 (změny),
  • vkládá se nový §31a "Výkon státní kontroly" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 17a a 17b,
  • §32 "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §32a "Přestupky" včetně nadpisu,
  • §33 včetně poznámek pod čarou č. 18 a 19 - nové znění,
  • §34 "Doručování sdělení, výzev a žádostí" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20 - nové znění,
  • vkládají se nové §34a "Řízení o žádosti osoby z jiného členského státu" a §34b "Náhrada nákladů" včetně nadpisů,
  • §35 (změny),
  • §36 se zrušuje,
  • §40 (změny),
  • v příloze (změny),
  • dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 k zákonu č. 120/2002 Sb. a doplňují se přílohy č. 2 a 3.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení pravomocně neukončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 5/2008 Sb., o seznamu účinných látek, se zrušuje.
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v části V přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 95.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení nebo jiný úkon ve věci poplatku zahájen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §10 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2009.