472/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 472/2011 Sb.
Částka 161
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 12. 2011
Rozeslán dne 30. 12. 2011
Platnost od 30. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 49 nabývá účinnosti dne 1.9.2012.
Novelizuje předpis 561/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Změny v ustanoveních:

 • §8a, §12, §20, §24, §26, §28, §29, §34, §37, §38 (změny),
 • vkládají se nové §38a "Povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole" a §38b včetně nadpisu,
 • §51, §58, §60, §60a, §74, §78a, §79, §80, §80a, §80b, §81, §82, §89, §108, §119, §123 (změny),
 • bod 49. - změny s účinností od 1.9.2012
  • v §123 odst. 4 větě třetí se za slova "studentů se sociálním znevýhodněním" vkládají slova "nebo se zdravotním postižením",
 • §131 až §137, §139, §148, §149, §160, §161, §165 (změny),
 • §166 včetně poznámky pod čarou č. 38 - nové znění,
 • §167, §168, §170, §172 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 54 - nové znění,
 • §174 (změny),
 • vkládá se nový §176,
 • §182a (změny),
 • §183 - nové znění,
 • §184 včetně poznámky pod čarou č. 50 - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 5. novely.

 • Změna v položce 10 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2012, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 49, které nabývá účinnosti dnem 1.9.2012.