228/2005 Sb. - Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 228/2005 Sb.
Částka 84
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 5. 2005
Rozeslán dne 16. 6. 2005
Platnost od 16. 6. 2005
Účinnost od 16. 6. 2005
Novelizuje předpis 79/1997 Sb., 167/1998 Sb., 285/2002 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 152/1997 Sb., 62/2000 Sb., 185/2000 Sb., 446/2000 Sb., 495/2000 Sb., 264/2001 Sb., 397/2001 Sb., 404/2001 Sb., 481/2001 Sb., 561/2002 Sb., 194/2003 Sb.
Novelizován předpisem 378/2007 Sb., 227/2009 Sb., 18/2012 Sb., 281/2013 Sb., 243/2016 Sb., 183/2017 Sb., 383/2022 Sb.
Prováděn předpisem 230/2005 Sb., 178/2011 Sb., 282/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy

 1. Tento zákon upravuje, v souladu s právem Evropských společenství, kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů zvláštními právními předpisy,
  1. při přepravě těchto výrobků z území členských států Evropských společenství na území České republiky a přepravě těchto výrobků z území České republiky na území členských států Evropských společenství, nebo
  2. při jejich dovozu a vývozu
   (dále jen "přeprava"). Tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů.
 2. Vláda nařízením stanoví seznam výrobků (dále jen "stanovené výrobky"), podmínky jejich přepravy ve vztahu ke státům vymezeným v tomto nařízení, jakož i další podrobnosti požadavků uvedených v §2 až 4 a vzory žádostí o udělení povolení.
 3. Stanovené výrobky mohou být přepravovány jen na základě povolení Ministerstva průmyslu a obchodu.
 4. Přeprava stanovených výrobků, které mají neobchodní charakter, nepodléhá povolení.

Účinnost 16.6.2005.
Změna dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 (změny),
  • doplňuje se nový §14b "Generální ředitelství cel" včetně nadpisu,
  • §41e, §42b (změny),
  • vkládají se nové §42d "Náležitosti žádosti o vydání dovozního nebo vývozního povolení" a §42e "Náležitosti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává dovozní nebo vývozní povolení, a důvody pro jeho nevydání nebo odebrání" včetně nadpisů,
  • §57 (změny),
  • §59 - nové znění,
  • §60, §75 (změny).
 • Změna v §20 a §21 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §21, §26 (změny),
  • vkládají se nové §26a až §26g,
  • §29 (změny).
 • Změna v příloze Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 103 a položka 105 včetně poznámek pod čarou č. 62 a 64.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Zákon č. 152/1997 Sb., na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů.
 2. Zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.
 3. Nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.
 4. Nařízení vlády č. 446/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.
 5. Nařízení vlády č. 495/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb.
 6. Nařízení vlády č. 264/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb. a nařízení vlády č. 495/2000 Sb.
 7. Nařízení vlády č. 397/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Nařízení vlády č. 404/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Nařízení vlády č. 481/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Nařízení vlády č. 561/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 11. Nařízení vlády č. 263/2001 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky.
 12. Nařízení vlády č. 194/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s uplatňováním ochranných opatření podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.

Naše poznámka:
Nařízení vlády č. 263/2001 Sb. pozbylo platnosti dnem 31.12.2004 (viz text jeho §7 odst. 2):

"§7

 1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 2. Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2004.

Z tohoto důvodu je bod 11. derogačních ustanovení zákona 228/2005 Sb. zmatečný a nadbytečný.