457/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě ČR
ikona P
Číslo předpisu 457/2011 Sb.
Částka 157
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 12. 2011
Rozeslán dne 30. 12. 2011
Platnost od 30. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. III a čl. XXII bodu 6 nabývají účinnosti dne 1.1.2012.
Novelizuje předpis 202/1990 Sb., 526/1990 Sb., 531/1990 Sb., 265/1991 Sb., 549/1991 Sb., 338/1992 Sb., 357/1992 Sb., 13/1993 Sb., 72/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 218/2000 Sb., 219/2000 Sb., 248/2000 Sb., 250/2000 Sb., 256/2000 Sb., 56/2001 Sb., 185/2001 Sb., 320/2001 Sb., 218/2002 Sb., 353/2003 Sb., 235/2004 Sb., 420/2004 Sb., 634/2004 Sb., 676/2004 Sb., 127/2005 Sb., 180/2005 Sb., 253/2008 Sb.
Novelizován předpisem 72/2000 Sb., 456/2011 Sb., 307/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 234/2014 Sb., 186/2016 Sb., 242/2016 Sb., 541/2020 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.
Poznámka na úvod:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2013, s výjimkou ustanovení čl. III a čl. XXII bodu 6, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2012.
Protože je neúčelné, zabývat se 30.12.2011 podrobně změnami "některých" (28) zákonů, které nabudou účinnosti "do roka a do dne", odkazujeme na plné znění zákona č. 457/2011 Sb. a v podrobnostech uvádíme pouze změny, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2012:

Čl. III - změny s účinností od 1.1.2012

  • Změna v §9a odst. 2 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 30/2011 Sb., se slova "správy daní, u nichž může být současně místně příslušných více finančních úřadů" nahrazují slovy "správy daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí".
  • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
    • bod 6. - změny s účinností od 1.1.2012
      • v §93a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "; je-li zastupujícímu členu příslušný Specializovaný finanční úřad, je současně příslušný i skupině".