227/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
ikona P
Číslo předpisu 227/2009 Sb.
Částka 68
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 2009
Rozeslán dne 24. 7. 2009
Platnost od 24. 7. 2009
Účinnost od 1. 7. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. LVII bodů 13, 15, 17 až 19 nabývají účinnosti dne 1.1.2012, ustanovení čl. LXXXI a čl. LXXXII bodů 1, 2 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2012, ustanovení čl. LXXXII bodů 3 a 4 nabývají účinnosti dne 30.11.2011 a ustanovení čl. C bodu 60 a čl. CLXVI bodu 1 nabývají účinnosti dne 24.7.2009.
Novelizuje předpis 42/1958 Sb., 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 20/1966 Sb., 36/1967 Sb., 42/1980 Sb., 116/1985 Sb., 20/1987 Sb., 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 62/1988 Sb., 83/1990 Sb., 403/1990 Sb., 531/1990 Sb., 92/1991 Sb., 231/1991 Sb., 282/1991 Sb., 381/1991 Sb., 388/1991 Sb., 424/1991 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 553/1991 Sb., 563/1991 Sb., 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 114/1992 Sb., 160/1992 Sb., 229/1992 Sb., 241/1992 Sb., 334/1992 Sb., 344/1992 Sb., 358/1992 Sb., 359/1992 Sb., 523/1992 Sb., 539/1992 Sb., 555/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 591/1992 Sb., 592/1992 Sb., 634/1992 Sb., 13/1993 Sb., 19/1993 Sb., 96/1993 Sb., 166/1993 Sb., 182/1993 Sb., 283/1993 Sb., 38/1994 Sb., 42/1994 Sb., 72/1994 Sb., 111/1994 Sb., 153/1994 Sb., 266/1994 Sb., 269/1994 Sb., 89/1995 Sb., 114/1995 Sb., 117/1995 Sb., 219/1995 Sb., 248/1995 Sb., 289/1995 Sb., 85/1996 Sb., 91/1996 Sb., 140/1996 Sb., 13/1997 Sb., 18/1997 Sb., 19/1997 Sb., 48/1997 Sb., 49/1997 Sb., 110/1997 Sb., 227/1997 Sb., 252/1997 Sb., 15/1998 Sb., 156/1998 Sb., 106/1999 Sb., 166/1999 Sb., 306/1999 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 349/1999 Sb., 359/1999 Sb., 363/1999 Sb., 46/2000 Sb., 61/2000 Sb., 63/2000 Sb., 101/2000 Sb., 115/2000 Sb., 121/2000 Sb., 122/2000 Sb., 123/2000 Sb., 128/2000 Sb., 131/2000 Sb., 133/2000 Sb., 154/2000 Sb., 158/2000 Sb., 218/2000 Sb., 219/2000 Sb., 227/2000 Sb., 242/2000 Sb., 247/2000 Sb., 250/2000 Sb., 256/2000 Sb., 257/2000 Sb., 258/2000 Sb., 301/2000 Sb., 307/2000 Sb., 361/2000 Sb., 365/2000 Sb., 408/2000 Sb., 458/2000 Sb., 56/2001 Sb., 100/2001 Sb., 117/2001 Sb., 120/2001 Sb., 164/2001 Sb., 185/2001 Sb., 231/2001 Sb., 254/2001 Sb., 256/2001 Sb., 257/2001 Sb., 320/2001 Sb., 449/2001 Sb., 477/2001 Sb., 3/2002 Sb., 6/2002 Sb., 76/2002 Sb., 86/2002 Sb., 119/2002 Sb., 139/2002 Sb., 281/2002 Sb., 312/2002 Sb., 148/2003 Sb., 149/2003 Sb., 162/2003 Sb., 219/2003 Sb., 221/2003 Sb., 276/2003 Sb., 356/2003 Sb., 440/2003 Sb., 37/2004 Sb., 38/2004 Sb., 78/2004 Sb., 95/2004 Sb., 96/2004 Sb., 99/2004 Sb., 100/2004 Sb., 185/2004 Sb., 189/2004 Sb., 190/2004 Sb., 256/2004 Sb., 321/2004 Sb., 326/2004 Sb., 417/2004 Sb., 435/2004 Sb., 499/2004 Sb., 500/2004 Sb., 561/2004 Sb., 563/2004 Sb., 585/2004 Sb., 627/2004 Sb., 634/2004 Sb., 695/2004 Sb., 127/2005 Sb., 228/2005 Sb., 341/2005 Sb., 348/2005 Sb., 378/2005 Sb., 412/2005 Sb., 59/2006 Sb., 69/2006 Sb., 108/2006 Sb., 111/2006 Sb., 115/2006 Sb., 137/2006 Sb., 139/2006 Sb., 179/2006 Sb., 182/2006 Sb., 183/2006 Sb., 187/2006 Sb., 203/2006 Sb., 227/2006 Sb., 245/2006 Sb., 307/2006 Sb., 310/2006 Sb., 311/2006 Sb., 312/2006 Sb., 25/2008 Sb., 125/2008 Sb., 167/2008 Sb., 253/2008 Sb., 300/2008 Sb., 93/2009 Sb.
Novelizován předpisem 291/2009 Sb., 306/2009 Sb., 101/2010 Sb., 159/2010 Sb., 424/2010 Sb., 350/2011 Sb., 375/2011 Sb., 456/2011 Sb., 466/2011 Sb., 17/2012 Sb., 89/2012 Sb., 201/2012 Sb., 383/2012 Sb., 496/2012 Sb., 229/2013 Sb., 241/2013 Sb., 256/2013 Sb., 304/2013 Sb., 268/2014 Sb., 224/2015 Sb., 134/2016 Sb., 242/2016 Sb., 297/2016 Sb., 323/2016 Sb., 170/2018 Sb., 110/2019 Sb., 254/2019 Sb., 541/2020 Sb., 269/2021 Sb., 283/2021 Sb., 185/2023 Sb., 90/2024 Sb.
Anotace

Změna některých (193) zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
Změny:

 • Změna v zákoně č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou - nové znění §4a.
 • Změna v §75 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
 • Změna v §20i odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
 • Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §12a (změny),
  • §67g - nové znění,
  • §67h (změny),
  • §67i - nové znění,
  • v příloze k zákonu se v bodech 1 až 12 slovo "organizace" nahrazuje slovem "osoby".
 • Změna v §7 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
 • Změna v §13 odst. 3 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.
 • Změna v zákoně č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §5 včetně poznámky pod čarou č. 3.
 • Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §14a (změny),
  • v §35 odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. c), §39 odst. 1 písm. h) a odst. 2 písm. e) se slova "§14a odst. 13" nahrazují slovy "§14a odst. 12" a slova "§14a odst. 12" se nahrazují slovy "§14a odst. 11".
  • vkládá se nový §43a.
 • Změna v zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů - nové znění §42.
 • Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §22 (změny),
  • §46a - nové znění.
 • Změna v zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §18.
 • Změna v §9 a §9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §23c.
 • Změny v §15a zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10a a §24a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §15a.
 • Změna v zákoně č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §1a.
 • Změna v §4 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §1a.
 • Změna v §8, §9 a §18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10, §17 a §60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XXII bodu 1. a 2. novely.

 • Změna v §13a a §35 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
 • Změna v §18 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11a - nové znění,
  • vkládá se nový §11b včetně poznámek pod čarou č. 74 a 74a,
  • §14, §16c (změny).
 • Změna v §12b odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
 • Změna v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §75a.
 • Změna v §11 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
 • Změna v §8 odst. 2 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách.
 • Změna v zákoně č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §6a.
 • Změna v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §18b.
 • Změna v §6a zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §35b, §63, §74, §80b, §85 (změny),
  • vkládá se nová část devátá "POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ ZE ZÁKLADNÍHO REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL" (§109a) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až 9;dosavadní část devátá se označuje jako část desátá.
 • Změna v §3 odst. 1 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §35 odst. 1 písm. a) zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon).
 • Změna v §23a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §38l odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Změna v §27a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Změna v §34 a §42 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §24, §25 (změny),
  • §27a - nové znění.
 • Změna v §16 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde se §51b včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7g až 7i zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů - nové znění §7a.
 • Změna zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §9a (změny),
  • vkládá se nový §15a "Poskytování a porovnávání údajů" včetně nadpisu.
 • Změna v zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §4a.
 • Změna v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §25a.
 • Změna v zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §12j včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3a.
 • Změna v §9 odst. 1 písm. c) zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.
 • Změna v zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §45b.
 • Změna v §10 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
 • Změna v §18a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11 (změny),
  • §11a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3j zrušuje.
 • Změna v §15 a §37 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6a včetně poznámky pod čarou č. 2c - nové znění,
  • §11a (změny).
 • Změna zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4 (změny),
  • §9a "Poskytování údajů z jiných informačních systémů" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5e až 5j - nové znění,
  • §20, §20a, §20b (změny),
  • bod 13. - změna s účinností od 1.1.2012
   • §21 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §21a "Aktualizace údajů v registru ekonomických subjektů" včetně nadpisu - nové znění,
  • bod 15. - změna s účinností od 1.1.2012
   • §22 se včetně poznámek pod čarou č. 10 až 12d zrušuje,
  • §24 (změny),
  • Body 17. až 19. - změny s účinností od 1.1.2012
   • bod 17. - v §26 se odstavec 2 zrušuje; dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
   • bod 18. - v §26 odst. 2 se slova "a za správní delikt podle odstavce 2 pokuta do 50 000 Kč" zrušují,
   • bod 19. - v §26a odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů - nové znění§48a.
 • Změna v §63 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3d zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §5 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §44 a §47 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5e a §25a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 odst. 3 písm. a) zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech.
 • Změna v zákoně č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §10f.
 • Změna v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §41a.
 • Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13 (změny),
  • §46c - nové znění.
 • Změna v §12 a §13 zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní.
 • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §39e odst. 3 a §39f odst. 5 písm. a) se za slova "identifikační číslo" vkládá slovo "osoby",
  • §40 (změny).
 • Změna v §6 a §62 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §3, §5 a §23 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §13a.
 • Změna v §3a odst. 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
 • Změna v §14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Změna v §50, §51, §64, §66c, §72, §78 a §178a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 odst. 2 písm. a) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením.
 • Změna v §77 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §158 - nové znění,
  • §159, §160, §165a a §180 (změny).
 • Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • §3 včetně poznámek pod čarou č. 3a a 3b - nové znění,
  • vkládá se nový §3a,
  • §4 "Vydávání občanského průkazu" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3c a 4 - nové znění,
  • vkládá se nový §4a,
  • §5 "Vydání prvního občanského průkazu" a §6 "Vydání nového občanského průkazu" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5, 6 a 6a - nové znění,
  • §7, §8 (změny),
  • vkládá se nový §8a "Bezpečnostní osobní kód" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13,
  • §9 (změny),
  • §10 "Doba platnosti občanského průkazu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §11 (změny),
  • §12 se včetně poznámek pod čarou č. 13a až 13i zrušuje,
  • Nadpis části čtvrté zní: "POVINNOSTI A NAKLÁDÁNÍ S OBČANSKÝM PRŮKAZEM",
  • §14, §15 (změny),
  • vkládají se nové §15a "Nakládání s občanským průkazem" a §15b "Kontrola funkčnosti kontaktního elektronického čipu" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 13a,
  • §16, §16a (změny),
  • vkládají se nové §16b "Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob" a §16c včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13b,
  • §17 včetně poznámky pod čarou č. 14 - nové znění,
  • vkládají se nové §17a a §17b,
  • §18, §18a, §20 (změny),
  • 64. §21 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §22 - nové znění,
  • §23a (změny),
  • §24a "Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 6 měsíců" a §24b "Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se nový §24c "Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc" včetně nadpisu,
  • §25 se zrušuje,
  • §26 - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. LXXXII, bodu 1. až 5. novely.
Body 3. a 4. těchto přechodných ustanovení nabývají účinnosti dnem 31.5.2010, ostatní body nabývají účinnosti dnem 1.7.2010

Čl. LXXXIII - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §12, §17, §20, §29, §29a, §30, §30a, §30b (změny),
  • §39 - nové znění.

Čl. LXXXV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v zákoně č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §16a.
 • Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §42l, §49 (změny),
  • vkládá se nový §53a.
 • Změna v §39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
 • Změna v §7 odst. 2 písm. e) zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
 • Změna zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §14 (změny),
  • §80a - nové znění.
 • Změna v §7 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků.
 • Změna zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §16 (změny),
  • §29a - nové znění.
 • Změna zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §10a,
  • v příloze k zákonu - změny.
 • Změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §26a,
  • §74, §98 (změny).
 • Změna v §6 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna v §32 odst. 4 písm. c) zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §19, §20, §26, §28, §29, §31 (změny),
  • vkládá se nový §31a včetně poznámky pod čarou č. 13b,
  • §34a, §142 (změny).

Čl. XCVIII - Přechodná ustanovení

 1. Pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství v téže obci, čísla popisná či evidenční v téže části obce a čísla orientační v téže ulici jsou shodná, obec rozhodne o změně jejich názvů, popřípadě čísel do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Vlastníci stavebních objektů, kterým podle dosavadní právní úpravy nebylo přiděleno číslo popisné ani evidenční a kterým se toto číslo přiděluje, požádají o přidělení čísla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13, §14 (změny),
  • vkládají se nové §14a a §14b včetně poznámky pod čarou č. 6a,
  • §15 (změny).
 • Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • §3 (rozsáhlé změny),
  • §3a (změny),
  • §4 - nové znění,
  • vkládá se nový §4a,
  • §5 - nové znění,
  • §6 - nové znění,
  • §6a včetně poznámek pod čarou č. 6a a 7 se zrušuje,
  • §7 - nové znění,
  • §8 (rozsáhlé změny),
  • §8a (změny),
  • vkládá se nový §8b "Zprostředkování kontaktu" včetně nadpisu,
  • §9 "Uchovávání údajů" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 - nové znění,
  • §10 (změny),
  • bod 60. - změna s účinností dnem 24.7.2009
   • v §10b se doplňuje odstavec 3,
  • §11 se zrušuje,
  • §13, §13a, §13b, §14 až §17c (změny),
  • vkládá se nový §17ca "Potvrzení změny rodného čísla" včetně nadpisu,
  • §20 včetně poznámek pod čarou č. 15a a 15b - nové znění,
  • §22a, §22c (změny),
  • §23a včetně poznámky pod čarou č. 21 - nové znění,
  • §24 - nové znění.

Čl. CI - Přechodná ustanovení

 1. Referenční údaje poskytované jiným subjektům podle zvláštních právních předpisů se poskytují z informačního systému evidence obyvatel do doby zaregistrování jednotlivých agendových informačních systémů, nejdéle však do 30. června 2011.
 2. Údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ve lhůtě do 30. června 2011 převedou do samostatného datového souboru, který se uchovává do 31. prosince 2020; tyto údaje může ministerstvo využívat pouze pro potřeby odstraňování nesouladů údajů v jím vedených informačních systémech.

Čl. CII - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v §23b odst. 6 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
 • Změna v §7 zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů.
 • Změna v §14 odst. 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
 • Změna v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §64a.
 • Změna v §10 odst. 2 písm. a) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
 • Změna v §6 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
 • Změna v §3 odst. 1 písm. a) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
 • Změna v §27 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 • Změna v zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) - nové znění §12b.
 • Změna v zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě - nové znění §5a.
 • Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §47b - nové znění,
  • §83b (změny).
 • Změna v §25, §33 a §84 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16 odst. 5 písm. a) zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů - nové znění §122a.
 • Změna v §2, §5, §6d a §9b zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19a odst. 4 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin.
 • Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 (změny),
  • §17a - nové znění.
 • Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • vkládá se nový §4a,
  • §55, §56, §64, §65, §83a (změny).
 • Změna v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §20a.
 • Změna v §5 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).
 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §33a - nové znění,
  • §33b (změny).
 • Změna v §6 odst. 1 písm. a) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
 • Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá se nový §71a.
 • Změna v §14 a §18 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §88 a §104 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §21 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.
 • Změna v §5 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
 • Změna v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů - nové znění §23a.
 • Změna zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §28 (změny),
  • vkládá se nový §60a.
 • Změna zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §14 (změny),
  • vkládá se nový §31a.
 • Změna zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §16a, §17, §27 (změny),
  • vkládá se nový §27a včetně poznámky pod čarou č. 19.
 • Změna v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů - nové znění §175a.
 • Změna zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §13 (změny),
  • vkládá se nový §28a.
 • Změna zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §15, §24 (změny),
  • vkládá se nový §42a.
 • Změna v §10 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.
 • Změna zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • vkládá se nový §5a.
 • Změna v §10 odst. 1 písm. a) zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.
 • Změna v §30 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • Změna v §4 odst. 2 písm. b) zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).
 • Změna v §6 a §26 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
 • Změna zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §7 (změny),
  • vkládá se nový §19a.
 • Změna v §3a odst. 3 písm. a) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
 • Změna v §39 odst. 1 písm. b) zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
 • Změna zákona č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §9 (změny),
  • vkládá se nový §25a.
 • Změna v zákoně č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §30a.
 • Změna v §27 odst. 3 písm. d) a odst. 4 písm. b) zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů.
 • Změna v §4 odst. 2 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).
 • Změna v §3 a §12 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).
 • Změna zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • vkládá se nový §27a.
 • Změna v §14 odst. 2 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
 • Změna v §46 odst. 3 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
 • Změna v §8 a §19 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • vkládá se nový §25a.
 • Změna v zákoně č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §5a.
 • Změna v §2 odst. 1 písm. j) bodech 1 a 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
 • Změna v §6 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
 • Změna v §2 odst. 1 písm. j) bodech 1 a 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
 • Změna v §26 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).
 • Změna v §72 a §88 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích.
 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §62 (změny),
  • vkládá se nový §147c.
 • Změna v §18 a §37 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. CLXV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změna s účinností dnem 24.7.2009
   • v §20 odst. 1 se za slova "doručování (§19 odst. 3)," vkládají slova "na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti17a),".
  • §37 (změny).
 • Změna v §125, §154 a §183a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §26 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
 • Změna v §18 odst. 3 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).
 • Změna v §14 odst. 2 písm. c) zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti.
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 (změny),
  • v příloze v části I položce 3, položce 8,v položce 16 (změny),
  • v příloze v části IX položce 116 (změny).
 • Změna zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • vkládá se nový §15a.
 • Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13, §14 (změny),
  • §134 - nové znění.
 • Změna v §2 odst. 2 písm. a) zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů.
 • Změna v §3 a §7 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 odst. 3 písm. b) zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů.
 • Změna v §5 odst. 1 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení.
 • Změna zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §46 (změny),
  • §138a - nové znění.
 • Změna v zákoně č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, kde se vkládá nový §27a.
 • Změna v §14 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
 • Změna v §30, §79, §81 a §85 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §53.
 • Změna zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §24 (změny),
  • vkládá se nový §29a.
 • Změna v §17 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 • Změna v §32 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon).
 • Změna v §15 písm. b) zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
 • Změna v §88 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
 • Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §121, §123 (změny),
  • vkládá se nový §131a,
  • §193 (změny).
 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §118 včetně poznámky pod čarou č. 60 - nové znění,
  • §122 (změny).
 • Změna v §3 odst. 2 písm. b) zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §5 odst. 2 písm. a) zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §3 a §28 zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 písm. c) zákona č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti.
 • Změna v §7 odst. 2 a v §9 odst. 3 písm. a) zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).
 • Změna v §6 odst. 2 písm. a) bodech 1 a 2 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).
 • Změna v §5 a §19 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, kde se vkládá nový §8a.
 • Změna v §70 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
 • Změna v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, kde se vkládá nový §16a.
 • Změna v §5, §10 a §30 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Změna v §4 odst. 4 písm. f), §5 odst. 4 písm. b) a v §14 odst. 3 písm. f), g) a i) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • Změna v §12 odst. 1 písm. a) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).

Účinnost změn dnem 1.7.2010, s výjimkou ustanovení čl. LVII bodů 13, 15, 17 až 19, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2012, ustanovení čl. LXXXII bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 31.5.2010, a ustanovení čl. C bodu 60 a čl. CLXVI bodu 1, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (24.7.2009).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.