Maják

Právní předpisy rozeslané během posledních sedmi dnů
290/2021 Sb.290/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
ikona R 

289/2021 Sb.289/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
ikona R 

288/2021 Sb.288/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení §16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

287/2021 Sb.287/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci
ikona R 

286/2021 Sb.286/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona R 

285/2021 Sb.285/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/ /1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

284/2021 Sb.284/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
ikona R 

283/2021 Sb.283/2021 Sb. - Stavební zákon
ikona R 

282/2021 Sb.282/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
ikona R 

281/2021 Sb.281/2021 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
ikona R