Maják

Právní předpisy vydané během posledních sedmi dnů
245/2017 Sb.245/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
ikona R 

244/2017 Sb.244/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
ikona R 

243/2017 Sb.243/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
ikona R 

242/2017 Sb.242/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
ikona R 

241/2017 Sb.241/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
ikona R 

240/2017 Sb.240/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
ikona R 

239/2017 Sb.239/2017 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
ikona R 

238/2017 Sb.238/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
ikona R