62/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony
ikona P
Číslo předpisu 62/2006 Sb.
Částka 26
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 2. 2006
Rozeslán dne 8. 3. 2006
Platnost od 8. 3. 2006
Účinnost od 8. 3. 2006
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 21/1992 Sb., 337/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 6/1993 Sb., 124/2002 Sb., 256/2004 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb., 285/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a novela dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku).
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změna v předmětu úpravy, euronovela),
  • §3, §14, §15 (změny),
  • vkládají se nové §18a "Osoby oprávněné vydávat elektronické peníze" až §18f včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9a až 9d,
  • §19, §20 (změny),
  • §22 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §24, §28 (změny),
  • vkládá se nový §31a "Pořádková pokuta" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11a,
  • §32 (změny),
  • vkládá se nová část pátá "Správní delikty" (§34a až §34b) včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11b; dosavadní části pátá a šestá se označují jako části šestá a sedmá,
  • §35 (změny).

Důležité je i "Přechodné ustanovení" uvedené v Čl. II, bod 1. až 2. novely.
Čl. III
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v §2, §5a a §38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Naše poznámka:
Opět ukázka "promyšlené činnosti zákonodárce". Tento zákon byl dvakrát po sobě novelizován zákonem č. 56/2006 Sb. a č. 57/2006 Sb., přijatými jediný den před novelou č. 62/2006 Sb. (2.2.2006).
To platí i o novele zákona o ČNB, novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a o novelizaci dalších zákonů jejichž popis následuje.

 • Změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §24, §26 (změny),
  • vkládá se nový §26a,
  • §38, §41, §44, §49b (změny).
 • Změna v §82 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změna v §3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se za slovo "bank,11)" vkládají slova "institucí elektronických peněz11a), provozovatelů platebních systémů11b),".
 • Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §32, §34, §59 (změny),
  • §61 "Den platby" včetně nadpisu - nové znění,
  • §62, §73 (změny),
  • §99 - nové znění.
 • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §17 (změny),
  • §19 "Způsob placení pojistného" včetně nadpisu - nové znění.
 • Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Nové znění §17 "Způsob placení pojistného".

Účinnost změn 8.3.2006.