438/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 438/2003 Sb.
Částka 146
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 12. 2003
Rozeslán dne 18. 12. 2003
Platnost od 18. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 10, 15, 72, 95, 96, 139, 189, 214, 232, 251, 269, 272, 283, 288 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bodů 105, 235 a 240 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005, bodu 106 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, bodu 265 (§ 38fa) nabývá účinnosti stejným dnem, kdy nabude účinnosti Směrnice Rady č. 2003/48/EHS o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, nejdříve však dnem, kdy smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii vstoupí v platnost a bodu 95 [§ 19 odst. 1 písm. zk)] nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 463/1991 Sb., 248/1992 Sb., 337/1992 Sb., 586/1992 Sb., 588/1992 Sb., 593/1992 Sb., 117/1995 Sb., 253/2000 Sb.
Novelizován předpisem 237/2004 Sb., 238/2004 Sb., 112/2006 Sb., 281/2009 Sb., 164/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých (8) dalších zákonů (celkem 698 změn v jednotlivých ustanoveních novelizovaných zákonů).
Pro srozumitelnost uvádíme na prvním místě ustanovení o účinnosti a ty změny, které mají výjimku z účinnosti této novely, stanovené dnem 1. ledna 2004.
Účinnost změn:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení čl. I bodů:

 1. 10, 15, 72, 95, 96, 139, 189, 214, 232, 251, 269, 272, 283, 288, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
 2. 105, 235 a 240, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005,
 3. 106, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006,
 4. 265 (§38fa), který nabývá účinnosti stejným dnem, kdy nabude účinnosti Směrnice Rady č. 2003/48/EHS o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, nejdříve však dnem, kdy smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii vstoupí v platnost,
 5. 95 [§19 odst. 1 písm. zk)], který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
 • Změna zákona o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (299 bodů změn!).
  Změny:
  S účinností dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • bod 10.
   v §4 odst. 1 písm. r) se za větu první vkládají věty "Doba 5 let mezi nabytím a převodem členských práv družstva, majetkových podílů na transformovaném družstvu13) nebo účasti na obchodní společnosti, nejde-li o prodej cenných papírů, se zkracuje o dobu, po kterou poplatník byl společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva před přeměnou této společnosti nebo družstva. Jsou-li splněny podmínky uvedené v §23b nebo §23c, doba 5 let mezi nabytím a převodem se nepřerušuje při výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti.".
  • bod 15.
   V §4 odst. 1 písm. w) se na konci věty sedmé tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "obdobně se postupuje i při výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti, jsou-li splněny podmínky uvedené v §23b nebo §23c,".
  • bod 72.
   V §15 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "U poplatníka uvedeného v §2 odst. 3 se základ daně sníží za zdaňovací období o částky uvedené v odstavci 1 písm. b) až f), pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky (§22) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle §3, nebo jsou od daně osvobozeny podle §4, 6, 8 a 10.".
  • bod 95.
   V §19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena zf) až zl), - nový text, přičemž text písm. zk) nabývá účinnosti až dnem 1.1.2011!
  • bod 96.
   V §19 se doplňují odstavce 3 až 7, - nový text,
  • bod 139.
   Za §23 se vkládají nové §23a až §23d,
  • bod 189.
   V §25 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno zk), - nový text,
  • bod 214.
   V §30 se na konci odstavce 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), - nový text,
  • bod 232.
   V §34 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova "nebo postupuje-li poplatník podle §23a nebo §23c".
  • bod 251.
   V §36 odstavec 5 - nový text,
  • bod 269.
   V §38g se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Daňové přiznání za zdaňovací období je však povinen podat poplatník uvedený v §2 odst. 3, který uplatňuje nezdanitelné částky podle §15 odst. 1 písm. b) až f).".
  • bod 272.
   V §38h se doplňuje odstavec 14, - nový text,
  • bod 283.
   V §38n odst. 2 větě první se za slovo "nástupce" vkládají slova "s výjimkami uvedenými v §23a odst. 5 písm. b) a §23c odst. 8 písm. b)".
  • bod 288.
   V §38r se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a dále při uplatnění ztráty po převodu podniku nebo jeho samostatné části, fúzi společností nebo rozdělení společnosti".
 • s účinností dnem 1.1.2005:
  • bod 105.
   V §21 odst. 1 se číslo "28" nahrazuje číslem "26".
  • bod 235.
   V §35a odst. 1 písmeno a) - nový text,
  • bod 240.
   V §35b odst. 2 písmeno a) - nový text,
 • s účinností dnem 1.1.2006:
  • bod 106.
   V §21 odst. 1 se číslo "26" nahrazuje číslem "24".
 • s účinností stejným dnem, kdy nabude účinnosti Směrnice Rady č. 2003/48/EHS o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, nejdříve však dnem, kdy smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii vstoupí v platnost:
  • bod 265.
   Za §38f se vkládá nový §38fa, "Platební zprostředkovatel",
 • s účinností dnem 1.1.2011:
  • bod 95, pokud jde o nově doplněné písm. zk) v §19 odst. 1.

Změny ZDP s účinností dnem 1.1.2004:

  • §3 až §7a (změny),
  • vkládají se nové §7b " Daňová evidence " a §7c "Minimální základ daně",
  • §8 až §11, §14, §15, §18 až §20, §20b, §21 odst. 1, a odst. 5, §22, §23 (změny),
  • nadpis pod §24 se přesouvá nad §24,
  • §24 až §27, §29 až §32 (změny),
  • vkládají se nové §32a "Odpisy nehmotného majetku" a §32b "Nájem podniku",
  • §33 (změny),
  • §33a se zrušuje,
  • §34, §35, §35a, §35b, §36, §38, §38a, §38b, §38d (změny),
  • §38e a §38f včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 39a) a 104) - nový text,
  • §38g, §38gb, §38h, §38k, §38l, §38m, §38n (změny),
  • vkládá se nový §38na,
  • vkládá se nový §38nb, "Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrů a půjček",
  • §38r, §38s - nový text,
  • Příloha č. 1 včetně nadpisu - nový text,
  • v příloze č. 2 nadpis zní: "Postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů fyzických osob",
  • v příloze č. 2 (změny),
  • v příloze č. 3 nadpis zní: "Postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob",
  • v příloze č. 3 (změny),

Velmi důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. II, bod 1 až 33 této novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá ze zákonů a z nálezu Ústavního soudu jej měnících.
Změny dalších předpisů:

 • Změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §4 (změny),
  • vkládá se nový §5a,
  • §7 až §8b (změny),
  • doplňuje se nový §10a.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. V, bod 1 a 2 této novely.

 • Změny v §5 a §68 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • V §6 odst. 1 písm. b) zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů se slova "k), m), o), s) a u)" nahrazují slovy "j), l), m), p) a s)".
 • V §22 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů se doplňuje odstavec 3.
 • Změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • V §8 písm. c) se slova "200 Kč" nahrazují slovy "500 Kč" a slova "nejde-li o zboží, které je" se nahrazují slovy "a které není",
  • V příloze č. 2 (změny).
 • V zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů se za §34a vkládá nový §34b " Závazné posouzení".
 • V zákoně č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů - nový text §12 včetně poznámky pod čarou č. 10).
 • V příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve skupině 214 "Ostatní" ve sloupci 1 se slova "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví" nahrazují slovy "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence".

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XIII, bod 1 a 2 této novely.