413/2005 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
ikona P
Číslo předpisu 413/2005 Sb.
Částka 143
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 9. 2005
Rozeslán dne 18. 10. 2005
Platnost od 18. 10. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. XXII bodů 1 a 3 nabývají účinnosti 1.3.2006, ustanovení čl. LV bodů 2 až 8 nabývají účinnosti dne 1.1.2007.
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 65/1965 Sb., 133/1985 Sb., 527/1990 Sb., 283/1991 Sb., 451/1991 Sb., 513/1991 Sb., 552/1991 Sb., 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 124/1992 Sb., 246/1992 Sb., 337/1992 Sb., 555/1992 Sb., 592/1992 Sb., 13/1993 Sb., 40/1993 Sb., 166/1993 Sb., 283/1993 Sb., 38/1994 Sb., 200/1994 Sb., 87/1995 Sb., 18/1997 Sb., 49/1997 Sb., 123/1998 Sb., 148/1998 Sb., 106/1999 Sb., 219/1999 Sb., 220/1999 Sb., 222/1999 Sb., 353/1999 Sb., 363/1999 Sb., 18/2000 Sb., 29/2000 Sb., 30/2000 Sb., 62/2000 Sb., 63/2000 Sb., 101/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 238/2000 Sb., 241/2000 Sb., 309/2000 Sb., 365/2000 Sb., 60/2001 Sb., 137/2001 Sb., 254/2001 Sb., 6/2002 Sb., 130/2002 Sb., 150/2002 Sb., 151/2002 Sb., 218/2002 Sb., 281/2002 Sb., 310/2002 Sb., 320/2002 Sb., 361/2003 Sb., 436/2003 Sb., 440/2003 Sb., 40/2004 Sb., 257/2004 Sb., 420/2004 Sb., 435/2004 Sb., 499/2004 Sb., 500/2004 Sb.
Novelizován předpisem 138/2006 Sb., 362/2007 Sb., 274/2008 Sb., 41/2009 Sb., 278/2009 Sb., 281/2009 Sb., 89/2012 Sb., 255/2012 Sb., 186/2013 Sb., 300/2013 Sb., 234/2014 Sb., 320/2015 Sb., 45/2016 Sb., 242/2016 Sb., 110/2019 Sb.
Anotace

Změna (66) zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Změny:

 • Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §66 (změny),
  • §105 "Vyzvědačství" včetně nadpisu - nové znění,
  • §106 včetně nadpisu "Ohrožení utajované informace" nad tímto paragrafem - nové znění,
  • §107 - nové znění,
  • v §167 odst. 1 a 2 a §168 odst. 1 a 2 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".
 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8, §17, §35, §50 (změny),
  • v části první hlavě druhé se za oddíl osmý doplňuje oddíl devátý "Přístup k utajovaným informacím" (§51b), včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 1a,
  • §55 (změny),
  • v §65 odst. 5, §99 odst. 1 a §201 odst. 2 a 3 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací",
  • §99 (změny),
  • §198a se zrušuje,
  • v §200 odst. 1 a §201 odst. 3 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".
 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §24 (změny),
  • §40a včetně poznámky pod čarou č. 56a - nové znění,
  • v §44 odst. 3 a §116 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací",
  • v §116 odst. 3 a §124 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích".
 • Změna v §25c odst. 6 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., kde se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".
 • Změna v §90 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, kde se slova "Předpisy o ochraně utajovaných skutečností10)" nahrazují slovy "Zvláštní právní předpisy o ochraně utajovaných informací10)".
 • Změna v §24 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §47a a §53a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, kde se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".
 • Změna v §180 odst. 4 a §220b odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kde se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".
 • Změna v §11 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole - nové znění písmene c) včetně poznámky pod čarou č. 4.
 • Změna v §14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), včetně poznámky pod čarou č. 50c.
 • Změna v §38 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j) včetně poznámky pod čarou č. 10c.
 • Změna v §25a odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 18b.
 • Změna v §3 a §37 zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §17f a §18b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §24 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 10b.
 • Změna v §4a písm. c) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, kde se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".
 • Změna v §23 a §27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §37d odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".
 • Změna v §10 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §21 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změna s účinností od 1.3.2006
   §7a se včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje.
  • §13d (změny),
  • bod 3. - změna s účinností od 1.3.2006
   v §13e se odstavec 3 zrušuje; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
  • v §14 odst. 5 a §15 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".
 • Změna zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 (změny),
  • §8 - nové znění,
  • §9 (změny).

Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
Právnické osoby, které jsou držiteli povolení pro zahraniční obchod s vojenským materiálem a zřídily dozorčí radu, jsou povinny předložit ministerstvu pro každého člena dozorčí rady doklady podle §7 odst. 1 písm. b) do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

 • Změna v §11 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §2a "Citlivé činnosti" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1c,
  • §17 (změny),
  • v §18 odst. 1 písm. l) a §39 odst. 2 větě třetí se slovo "předpisu9)" nahrazuje slovem "předpisu1c)" a slova "dle zvláštního právního předpisu9a)" se nahrazují slovy "podle §2a".
 • Změna v zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §86a "Citlivé činnosti" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5b a 5c.
 • Změna v §8 odst. 1 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, kde se slovo "skutečností5)" nahrazuje slovem "informací5)".
 • Změna zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 se zrušuje,
  • Část první (§1a až §81) se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 19 zrušuje,
  • Část druhá (§81a až §81t) se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 20 a 21 zrušuje,
  • v §89 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
 • Změna v §7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §24 odst. 1 písm. f) zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, kde se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".
 • Změna v §49 odst. 5 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, kde se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace" a slovo "skutečností" se nahrazuje slovem "informací".
 • Změna v §13 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §39 odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i) včetně poznámky pod čarou č. 13b.
 • Změna v zákoně č. 18/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv, kde se část druhá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, kde se část šestá (§48) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část devátá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §16 odst. 1 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, kde se slovo "skutečnostmi8)" nahrazuje slovem "informacemi8)".
 • Změna v §12 zákona č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků.
 • Změna v §37 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §13 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §15 a §61 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů - nové znění odstavce 3 včetně poznámky pod čarou č. 8.
 • Změna v §16 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu.
 • Změna v §3 a §7 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna v zákoně č. 60/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, kde se část druhá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §7 a §21 zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením.
 • Změna v §21 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), kde se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".
 • Změna v §123 odst. 1 písm. n) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), kde se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".
 • Změna v §12 a §17 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §28, §45 a §49 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, kde se část čtrnáctá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §6 odst. 2 písm. h) se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".
  • body 2. až 8. - změna s účinností od 1.1.2007
   • bod 2. V §18 odst. 2 písm. c) se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".
   • bod 3. V §18 odst. 2 písm. c) a §20 odst. 1 a 2 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích".
   • bod 4. V §30 odst. 1 se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".
   • bod 5. V §30 odst. 1 a §42 odst. 2 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích".
   • bod 6. V §42 odst. 3 písm. d), §43 odst. 1 písm. d) a §55 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".
   • bod 7. V §131 odst. 5 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".
   • bod 8. V §207 odst. 4 a §210 odst. 2 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích".
 • Změna v §18 zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní.
 • Změna v zákoně č. 310/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a další zákony, kde se část první včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část padesátá čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §13, §25, §32 a §42 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 436/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část šestá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §6 zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů.
 • Změna v §4 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, kde se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".
 • Změna v zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění zákona č. 669/2004 Sb., kde se část dvacátá devátá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
 • Změna v §138 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kde se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".
 • Změna v §13, §53 a §68 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
 • Změna v §17, §38, §49 a §55 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Účinnost změn dnem 1.1.2006, s výjimkou ustanovení čl. XXII bodů 1 a 3, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2006, a čl. LV bodů 2 až 8, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.