100/2004 Sb. - Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
ikona P
Číslo předpisu 100/2004 Sb.
Částka 32
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 2. 2004
Rozeslán dne 5. 3. 2004
Platnost od 5. 3. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení §35a pozbývá platnosti dne 30.6.2010.
Pr. př. je v úplném znění 441/2009 Sb.
Novelizuje předpis 114/1992 Sb., 16/1997 Sb.
Novelizován předpisem 444/2005 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 346/2009 Sb., 420/2011 Sb., 467/2011 Sb., 18/2012 Sb., 279/2013 Sb., 86/2015 Sb., 243/2016 Sb., 183/2017 Sb., 261/2021 Sb.
Prováděn předpisem 227/2004 Sb., 210/2010 Sb., 198/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou ohroženy na přežití, s cílem jejich zachování regulováním obchodu s nimi v souladu s Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen "Úmluva") a právem Evropských společenství, které upravuje dovoz a vývoz volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, dovoz výrobků z kytovců, dovoz výrobků z tuleňů, používání nášlapných pastí, dovoz kožešin a dalšího zboží vyrobeného z kožešin (dále jen "právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů"). Dále stanoví podmínky pro obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin dále vymezených a stanoví některá další opatření sloužící k zajištění ochrany a evidence těchto druhů na území České republiky.
(2) Tento zákon se vztahuje na
a) stanovené druhy živočichů a rostlin a na výrobky z živočichů a rostlin těchto druhů vyjmenované v Úmluvě a v právu Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,
b) tuleně a výrobky z nich (dále jen "výrobky z tuleňů") uvedené v příloze k tomuto zákonu,
c) vývoz dalších zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů z České republiky, které může v zájmu jejich ochrany stanovit prováděcí právní předpis.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Změny dalších předpisů:

  • V zákoně č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se části první až sedmá (§1 až §32) zrušují.
  • Změny v §53, §54, §79, §87 a §88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.