304/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony
ikona P
Číslo předpisu 304/2008 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 7. 2008
Rozeslán dne 19. 8. 2008
Platnost od 19. 8. 2008
Účinnost od 1. 1. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 3, 4, 6, 7, 11, 20, 21, 22, 28 až 30, 32 až 50 nabývají účinnosti dnem 1.1.2009.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 563/1991 Sb., 337/1992 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §4 (změny),
  • bod 3. - účinnost změn dnem 1.1.2009
   • v §4 odst. 12 (změny),
  • bod 4. - účinnost změn dnem 1.1.2009
   • v §6 odst. 2 (změny),
  • §7 (změny),
  • bod 6. - účinnost změn dnem 1.1.2009
   • v §8 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c),
  • bod 7. - účinnost změn dnem 1.1.2009
   • v §8 odst. 6 se číslo "6" nahrazuje číslem "7".
  • §9 (změny),
  • bod 11. - účinnost změn dnem 1.1.2009
   • v §11 odst. 1 (změny),
  • §13 (změny),
  • v §13a odst. 1 písm. c), §19 odst. 3 větě druhé, §26 odst. 3, §27 odst. 6 a §29 odst. 1 větě první se číslo "2" nahrazuje číslem "3".
  • §14, §18, §21a (změny),
  • vkládá se nový §23b,
  • bod 20. - účinnost změn dnem 1.1.2009
   • v §24 odst. 7 (změny),
  • bod 21. - účinnost změn dnem 1.1.2009
   • v §25 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k),
  • bod 22. - účinnost změn dnem 1.1.2009
   • v §25 odst. 1 písm. l) - změny,
  • §25 (další změny),
  • §27, §29, §30 (změny),
  • body 28. až 30. - účinnost změn dnem 1.1.2009
   • bod 28. - v §31 odst. 2 písm. c) se slovo "formu" zrušuje.
   • bod 29. - v §32 odst. 1 se slova "skartačního řízení" nahrazují slovy "výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimo něj," a slova "uschovacích dob" se nahrazují slovy "dob úschovy".
   • bod 30. - v §32 odstavec 3 - nové znění,
  • §32 (změny),
  • body 32. až 50. - účinnost změn dnem 1.1.2009

Poznámka:
Zákon o účetnictví ve znění zákona č. 304/2008 Sb. bude zařazen v systému EPIS® již v nejbližší aktualizaci (začátkem září 2008).
Není účelem aplikace MAJÁK vypisovat slovo za slovem a bod za bodem všechny dílčí změny jednotlivých ustanovení zákonů, dotčených novelizací. Proto bude dále vypsán jen seznam ustanovení, jichž se týká účinnost změn dnem 1.1.2009, pokud jde o body 32. až 50. novely:

 • §33, §33a, §34, §35 (změny),
 • §36 (změny),
 • §37b "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisu - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení
V případě kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodnoty a církevních staveb jsou účetní jednotky povinny provést ocenění podle §25 odst. 1 písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §62 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2010, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 4, 6, 7, 11, 20, 21, 22, 28 až 30, 32 až 50, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2009.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.