179/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku ČR
ikona P
Číslo předpisu 179/2005 Sb.
Částka 65
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 4. 2005
Rozeslán dne 30. 4. 2005
Platnost od 30. 4. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Poznámka k účinnosti Části druhá, pátá, dvacátá devátá, třicátá, třicátá první, třicátá druhá a třicátá třetí nabývají účinnosti dne 30.4.2005. Část třicátá třetí pozbývá platnosti dne 1.1.2006.
Novelizuje předpis 500/1990 Sb., 92/1991 Sb., 171/1991 Sb., 328/1991 Sb., 438/1991 Sb., 513/1991 Sb., 563/1991 Sb., 569/1991 Sb., 42/1992 Sb., 162/1992 Sb., 238/1992 Sb., 282/1992 Sb., 337/1992 Sb., 338/1992 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 166/1993 Sb., 210/1993 Sb., 72/1994 Sb., 224/1994 Sb., 135/1996 Sb., 95/1999 Sb., 104/2000 Sb., 211/2000 Sb., 239/2001 Sb., 15/2002 Sb., 320/2002 Sb., 353/2003 Sb., 480/2003 Sb., 40/2004 Sb., 256/2004 Sb., 293/2004 Sb., 321/2004 Sb.
Novelizován předpisem 138/2006 Sb., 296/2007 Sb., 281/2009 Sb., 89/2012 Sb., 503/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky.
Změny:

 • Změna v §16a odst. 2 zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "a Fondu národního majetku České republiky" a slova "nebo Fond národního majetku České republiky" zrušují.
 • ČÁST DRUHÁ - Účinnost změn 30.4.2005.
  Změna zákona v §118 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb. - nové znění písm. c) a d).
 • Změna zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6a, §10, §10a, §11, §12, §14 (změny),
  • §14a se zrušuje,
  • §15, §19 (změny),
  • §21 - nové znění,
  • §46 včetně poznámky pod čarou č. 16 se zrušuje.
 • Změna v zákonu č. 438/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., kde se článek II zrušuje.
 • ČÁST PÁTÁ - Účinnost změn 30.4.2005.
  Změna v §66 odst. 8 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 odst. 8 písm. k) a §18 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákonu č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se §17 zrušuje.
 • Změna v §18 odst. 3 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákonu č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §8.
 • Změna v §2 odst. 5 a §12a odst. 1písm. b) zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákonu č. 282/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se článek II zrušuje.
 • Změna v §40 odst. 13 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "Fond národního majetku" nahrazují slovy "na ministerstvo, jemuž přísluší s tímto privatizovaným majetkem hospodařit".
 • Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §4 (změny),
  • §8 "Poplatníci daně" včetně nadpisu - nové znění,
  • §9 (změny).
 • Změna v §20 a §21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18 odst. 9 a §25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, kde se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1b zrušuje.
 • Změna v článku IV zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, kde se bod 2 zrušuje.
 • Změna v zákonu č. 224/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, kde se článek II zrušuje.
 • Změna v zákonu č. 135/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se článek III zrušuje.
 • Změna v §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
 • Změna v §4 odst. 1 písmeno a) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Část druhá zákona (§13) se zrušuje.
 • Změna v zákonu č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá (§11) zrušuje.
 • Změna v §15 písmeno f) zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Část devátá zákona (§28) se zrušuje.
 • Změna v zákonu č. 15/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část druhá zrušuje.
 • Změna v zákonu č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kde se část šestá zrušuje.
 • Změna v zákonu č. 480/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, kde se část první zrušuje.
 • Změna v §2 odst. 1 písm. a) bodu 4 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, kde se slova "Fond národního majetku České republiky," zrušují.
 • Změna v zákonu č. 293/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá zrušuje.
 • ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Účinnost změn 30.4.2005.
  Změna v §8 a §27 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXX - Přechodné ustanovení
Odměna za výkon funkce správce konkursní podstaty a odměna za výkon vyrovnacího správce stanovena podle tohoto zákona náleží správci i za řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou konkursních řízení, ve kterých již byla vyvěšena na úřední desce soudu konečná zpráva o zpeněžení majetku z podstaty s vyúčtováním odměny a výdajů správce konkursní podstaty.

 • ČÁST TŘICÁTÁ - Účinnost změn 30.4.2005.
  Změna zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §24 (změny),
 • doplňuje se nový §30a včetně poznámky pod čarou č. 27a.
 • ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Účinnost změn 30.4.2005.
  Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  1. v §92 odst. 1 se číslo "1 000" nahrazuje číslem "2 000".
  2. v §97 odst. 3 se číslo "1 000" nahrazuje číslem "2 000".
 • ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Účinnost změn 30.4.2005.
  Změna v §31, §32, §34, §35 a §42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých dalších zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).

Čl. XXXIV - Přechodné ustanovení
Funkční období podle tohoto zákona stávajících členů voleného orgánu Vinařského fondu počne běžet dnem účinnosti tohoto ustanovení.

 • ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Účinnost změn 30.4.2005.
  Změna v §18 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se doplňuje bod 15, který zní:
  "15. převodu do státních finančních aktiv na částečné pokrytí rozpočtové úhrady kupní ceny za úplatný převod akcií společnosti ČEPS, a. s. od společnosti ČEZ, a. s. do majetku státu spravovaného Ministerstvem financí.".

Účinnost změn:

 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou částí druhé, páté, dvacáté deváté, třicáté, třicáté první, třicáté druhé a třicáté třetí, které nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení (30.4.2005).
 2. Část třicátá třetí pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2006.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.