25/2008 Sb. - Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 25/2008 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 1. 2008
Rozeslán dne 12. 2. 2008
Platnost od 12. 2. 2008
Účinnost od 12. 2. 2008
Novelizuje předpis 185/2001 Sb., 254/2001 Sb., 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 86/2002 Sb.
Ruší předpis 368/2003 Sb., 572/2004 Sb., 304/2005 Sb.
Novelizován předpisem 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 77/2011 Sb., 201/2012 Sb., 169/2013 Sb., 255/2016 Sb., 183/2017 Sb., 541/2020 Sb., 261/2021 Sb.
Prováděn předpisem 145/2008 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství integrovaný registr znečišťování životního prostředí ve formě veřejně přístupného informačního systému úniků a přenosů znečišťujících látek, jehož výstupy jsou součástí registru úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Evropských společenství.

Účinnost 12.2.2008.

Zrušuje se:

 1. Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování.
 2. Nařízení vlády č. 304/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování.
 3. Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • v části první se hlava III (§21 až §26) četně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15 až 18 zrušuje,
  • §29, §33 až §35, §37, §38, §47 (změny).

§12 - Přechodné ustanovení
Uživatel registrované látky uvedený v §22 zákona o integrované prevenci, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní ohlašovací povinnost v rozsahu stanoveném v §22 zákona o integrované prevenci, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za rok 2007 do 31. března 2008 a za rok 2008 do 31. března 2009; provozovatel podle §3 odst. 1 písm. a) zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů plní ohlašovací povinnost jako uživatel registrované látky pouze v rozsahu, který přesahuje ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

 • Změna v §126 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), kde se doplňuje odstavec 6.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v §14, bod 1. až 3. zákona.

 • Změna v §11 až §13, §19, §40, §46, §49 a §55 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v §16, bod 1. a 2. zákona.

 • Změna v §82 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v §18, bod 1. až 3. zákona.

 • Změna v §15 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).

§20 - Přechodné ustanovení
Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů podle §14 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní první ohlašovací povinnost prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn 12.2.2008.