501/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
ikona P
Číslo předpisu 501/2004 Sb.
Částka 174
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 6. 2004
Rozeslán dne 24. 9. 2004
Platnost od 24. 9. 2004
Účinnost od 1. 1. 2006
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 2/1969 Sb., 114/1988 Sb., 84/1990 Sb., 200/1990 Sb., 527/1990 Sb., 531/1990 Sb., 564/1990 Sb., 424/1991 Sb., 529/1991 Sb., 552/1991 Sb., 582/1991 Sb., 337/1992 Sb., 478/1992 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 359/1999 Sb., 29/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 133/2000 Sb., 207/2000 Sb., 227/2000 Sb., 120/2001 Sb., 231/2001 Sb., 452/2001 Sb., 226/2002 Sb., 309/2002 Sb., 441/2003 Sb.
Novelizován předpisem 444/2005 Sb., 281/2009 Sb., 329/2011 Sb., 255/2012 Sb., 250/2016 Sb., 297/2016 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon, kterým se mění celkem 30 dalších zákonů v souvislosti s přijetím správního řádu.
Změny:

 • Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §12, §39 odst. 1, §65 odst. 2, §66b odst. 2, §68 odst. 2, §93 odst. 1, §125 odst. 1 a §127 odst. 4, kde se za slova "na úřední desce" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 3b),
  • §66c - nové znění,
  • §66d a §66e se zrušují,
  • §112 se zrušuje.
 • Změna zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 odst. 5, §18 odst. 1, §31 odst. 3 a §42 odst. 1, kde se za slova "na úřední desce" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 2),
  • Poznámka pod čarou č. 2) zní:
   __________________________________
   "2) §26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".
  • §71 se zrušuje.
 • Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §36 odst. 1, kde se za slova "vyvěšením na úřední desce" a v §45 odst. 4 větě třetí, v §48 odst. 3, v §60 odst. 3 a v §88 odst. 3, kde se za slova "na úřední desce" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 11a),
  • Poznámka pod čarou č. 11a) zní:
   __________________________________
   "11a) §26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".
  • §83 se zrušuje.
 • Změna v §11 a §16 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, kde se věty první a druhá zrušují.
 • Změna v §8 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §54 a 56 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §60 a §64 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §6, §8 (změny),
  • vkládají se nové §16a a §16b, včetně poznámky pod čarou č. 9),
  • Dosavadní §16a se označuje jako §16c.
  • vkládá se nový §54a, včetně poznámek pod čarou č. 60a) a 60b),
  • §56, §60, §81, §82, §83a (změny),
  • vkládá nový §85a, včetně poznámek pod čarou č. 22a) a 22b),
  • §86, §104c, §104ch, §108, §118d (změny).
 • Změna v §156, §168 a §169 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu).
  Změny v ustanoveních:
  • §9 včetně poznámek pod čarou č. 5), 5a), 5b), 5c), 5d), 5e), 5f), 5g), 5h), 5i) a 5j) - nové znění,
  • vkládají se nové §23a a §23b,
  • vkládá se nový §24b "Úřední deska",
  • vkládá se nový §92a,
  • §93a (změny).
 • Změna v §66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
 • Změna v §1 a §6 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 a §99 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se §88 včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §274 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §40 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
 • Změna zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §63 (změny),
  • §64 se zrušuje.
 • Změna v §18 zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků.
 • Změna v §45 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).
 • Změna zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §40 (změny),
  • §41 se zrušuje.
 • Nové znění §13 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, včetně poznámek pod čarou č. 4), 4a) a 4b).
 • Změna v §12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
 • Změna v §3 a nové znění §22 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, kde se část pátá (§47) zrušuje.
 • Změna zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, kde se část čtvrtá (§23) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 226/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), kde se část čtvrtá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se část třicátá šestá zrušuje.

Účinnost změn 1.1.2006.