594/2004 Sb. - Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
ikona P
Číslo předpisu 594/2004 Sb.
Částka 204
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 11. 2004
Rozeslán dne 3. 12. 2004
Platnost od 3. 12. 2004
Účinnost od 3. 12. 2004
Ruší předpis 21/1997 Sb., 204/2002 Sb., 397/2003 Sb., 398/2003 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb., 343/2010 Sb., 243/2016 Sb., 183/2017 Sb.
Prováděn předpisem 595/2004 Sb., 344/2010 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.

  1. Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství (dále jen "nařízení Rady")
    1. kontrolu vývozu zboží dvojího užití, včetně softwaru a technologií při dodržování mezinárodních režimů, mezinárodních smluv a ujednání, k jejichž plnění se Česká republika zavázala, jakož i některá práva a povinnosti vývozců zboží dvojího použití a dalších osob, které se na vývozu podílejí,
    2. práva a povinnosti osob přepravujících zboží dvojího použití z území České republiky na území jiného členského státu Evropské unie.
  2. Tímto zákonem nejsou dotčena práva a povinnosti vývozců zboží dvojího použití vyplývající ze zvláštních právních předpisů.

Zrušují se:

  1. Zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům.
  2. Zákon č. 204/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům.
  3. Vyhláška č. 397/2003 Sb., k provedení zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb.
  4. Vyhláška č. 398/2003 Sb., stanovující všeobecnou dovozní licenci, na základě které lze uskutečnit dovoz kontrolovaného zboží do České republiky (vyhláška o všeobecné dovozní licenci).

Účinnost 3.12.2004.