270/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 270/2007 Sb.
Částka 87
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 9. 2007
Rozeslán dne 31. 10. 2007
Platnost od 31. 10. 2007
Účinnost od 31. 10. 2007
Novelizuje předpis 565/1990 Sb., 455/1991 Sb., 582/1991 Sb., 337/1992 Sb., 357/1992 Sb., 16/1993 Sb., 218/2000 Sb., 250/2000 Sb., 353/2003 Sb., 235/2004 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §11, §23, §24, §31 (změny),
  • §34c "Ochrana před nečinností" - nové znění,
  • §37b, §43, §46, §55, §57a, §61 až §64, §69, §96a (změny).
 • Změna v §11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kde se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2.
 • Změna v §6, §11, §46, §47 a §51 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18 a §25 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, kde se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7a.
 • Změna v §44a odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), kde se za větu první vkládají věty "Při správě penále se uplatní postup, který stanoví zákon upravující správu daní pro úrok z prodlení. Penále, které vzniklo v důsledku porušení rozpočtové kázně před vyměřením odvodu, je splatné do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.".
 • Změna v §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §13 a §88 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §26, §72, §98, §104 a §105 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XI - Přechodné ustanovení
Při uložení náhrady za neuplatnění daně při nesplnění zákonné registrační povinnosti, které nastalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn 31.10.2007.