310/2006 Sb. - Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území ČR a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
ikona P
Číslo předpisu 310/2006 Sb.
Částka 96
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 5. 2006
Rozeslán dne 22. 6. 2006
Platnost od 22. 6. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 111/1998 Sb., 119/2002 Sb., 353/2003 Sb., 676/2004 Sb., 127/2005 Sb.
Novelizován předpisem 296/2007 Sb., 274/2008 Sb., 156/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 420/2011 Sb., 229/2013 Sb., 307/2013 Sb., 90/2024 Sb.
Prováděn předpisem 433/2006 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).
Předmět úpravy

 1. Tento zákon upravuje nakládání s věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům a výkon státní správy v této oblasti, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu České republiky, nestanoví jinak.
 2. Nakládáním podle odstavce 1 se rozumí nabývání vlastnictví, držení, nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, úprava, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení věcí, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. Výčet těchto věcí stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou.

Účinnost 1.7.2006.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI, ve skupině 302.
 • Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §39, §58 (změny),
  • v příloze v části první (Druhy zbraní) bod 22 - nové znění.
 • Změna v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, kde se v §140 doplňují odstavce 16 a 17.

Naše poznámka č. 1:
Tato změna se týká časového omezení prodeje a uvádění do volného daňového oběhu cigaret v jednotkovém balení obsahujícím méně než 20 kusů. Je tedy klasickým českým "legislativním přílepkem", pokud snad Poslanecká sněmovna neusoudila, že "cigára" by mohla být využitelná k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky.

 • Změna v zákoně č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kde se v §15 doplňuje odstavec 4, který zní:
  "(4) Držiteli, který podal návrh na registraci do 31. prosince 2005, odebere kontrolní pásky do 31. května 2006 a vrátí celnímu úřadu nepoužité kontrolní pásky do 30. září 2006, vrátí celní úřad hodnotu, za kterou byly kontrolní pásky zakoupeny.".

Naše poznámka č. 2:
I v tomto případě zřejmě Poslanecká sněmovna usoudila, že povinné značení lihu by mohlo být využitelné k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky.

 • Změna v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, kde se v §95 na konci odstavce 1 doplňuje věta "Státní vysoké škole mohou být poskytnuty prostředky podle §18 odst. 5.".

Naše poznámka č. 3:
Další "legislativní přílepek" …. I když??? Třeba financování státních vysokých škol by mohlo být využitelné k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky.

 • Změna v §33, §38, §118 a §150 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.7.2006.