215/2005 Sb. - Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
ikona P
Číslo předpisu 215/2005 Sb.
Částka 77
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 5. 2005
Rozeslán dne 3. 6. 2005
Platnost od 3. 6. 2005
Účinnost od 1. 7. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení části čtvrté nabývá účinnosti dne 3.6.2005.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 337/1992 Sb., 235/2004 Sb.
Novelizován předpisem 358/2005 Sb., 545/2005 Sb., 494/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 281/2009 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament ČR přijal nový zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách).
Tento daňový zákon stanoví způsob evidence plateb vedené fyzickými a právnickými osobami při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění ("povinný subjekt") a upravuje další povinnosti související s evidencí plateb, a to pro účely správného a úplného zjištění a stanovení daňových povinností při výkonu správy daní.
Změny dalších předpisů:

 • Změna v §31 odst. 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se ve větě první slova "na žádost zákazníka" nahrazují slovem "zákazníkovi" a na konci věty se doplňují slova ", přesahuje-li cena částku 50 Kč".
 • Změna v §24 a §39 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST ČTVRTÁ - Účinnost změn dnem vyhlášení (3.6.2005).
  • Změna v §71 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., kde se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který včetně poznámky pod čarou č. 49a zní:
   "(14) Od daně je osvobozen dovoz zboží zabaveného a propadlého při řízení podle zvláštního právního předpisu49a), pokud je zboží bezúplatně předáno humanitárním a charitativním organizacím nebo sociálním a zdravotnickým zařízením činným na území České republiky k bezúplatnému rozdání zboží sociálně potřebným osobám.
   ___________________________________
   49a) Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
   Dosavadní odstavce 14 až 17 se označují jako odstavce 15 až 18.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou části čtvrté (změna zákona o DPH), která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení (3.6.2005).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.