326/2004 Sb. - Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 326/2004 Sb.
Částka 106
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 4. 2004
Rozeslán dne 31. 5. 2004
Platnost od 31. 5. 2004
Účinnost od 31. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení §14 odst. 2 nabývá účinnosti dnem 1.1.2005 a ustanovení §86 nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 40/1995 Sb., 258/2000 Sb., 409/2000 Sb., 309/2002 Sb., 320/2002 Sb.
Ruší předpis 147/1996 Sb., 314/2001 Sb., 36/2002 Sb., 79/2004 Sb.
Novelizován předpisem 626/2004 Sb., 444/2005 Sb., 131/2006 Sb., 189/2008 Sb., 249/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 291/2009 Sb., 490/2009 Sb., 102/2010 Sb., 245/2011 Sb., 18/2012 Sb., 199/2012 Sb., 503/2012 Sb., 279/2013 Sb., 243/2016 Sb., 183/2017 Sb., 193/2017 Sb., 299/2017 Sb., 369/2019 Sb., 36/2021 Sb., 364/2021 Sb., 273/2022 Sb.
Prováděn předpisem 327/2004 Sb., 328/2004 Sb., 329/2004 Sb., 330/2004 Sb., 331/2004 Sb., 332/2004 Sb., 333/2004 Sb., 334/2004 Sb., 175/2005 Sb., 215/2008 Sb., 75/2010 Sb., 384/2011 Sb., 32/2012 Sb., 204/2012 Sb., 205/2012 Sb., 206/2012 Sb., 207/2012 Sb., 327/2012 Sb., 132/2018 Sb., 5/2020 Sb., 6/2020 Sb., 205/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Tento zákon upravuje v souladu s předpisy Evropských společenství práva a povinnosti fyzických a právnických osob, týkající se
a) ochrany rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým organismům a poruchám v oblasti zemědělství, lesního hospodářství a zeleně,
b) ochrany proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do České republiky z ostatních členských států Evropské unie a ze třetích zemí, proti jejich rozšiřování na území České republiky a proti zavlékání těchto škodlivých organismů na území ostatních členských států Evropské unie a třetích zemí,
c) registrace, uvádění na trh, používání a kontroly přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků na ochranu rostlin,
d) uvádění na trh a kontroly účinných látek určených pro použití ve formě přípravků,
e) omezování nepříznivého vlivu použití přípravků a dalších prostředků na zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí,
f) uvádění na trh, používání a kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.
Zákon stanoví působnost správních úřadů na úseku rostlinolékařské péče, upravuje rozsah a výkon rostlinolékařského dozoru a nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, stanoví odborné rostlinolékařské činnosti a požadavky na odbornou způsobilost při jejich výkonu, náhradu nákladů za provedené odborné úkony a pokuty za porušování povinností stanovených tímto zákonem.
Účinnost zákona dnem jeho vyhlášení (31.5.2004), s výjimkou ustanovení §14 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, a ustanovení §86, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.
 2. Zákon č. 314/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.
 3. Zákon č. 79/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změna dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 409/2000 Sb.
  • V zákoně č. 409/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje.
 • Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • za §5f se vkládá nový §5g "Přípravky na ochranu rostlin",
  • §7 (změny).
 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny jsou provedeny:
  • v příloze č. 2 Vázané živnosti, ve skupině 214: Ostatní,
  • v příloze č. 3 Koncesované živnosti, ve skupině 314: Ostatní.
 • Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců.
  • V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), se část patnáctá zrušuje.
 • Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
  • V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se část osmdesátá druhá zrušuje.
 • Změna v §44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 31.5.2004.