7/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 7/2009 Sb.
Částka 3
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 12. 2008
Rozeslán dne 8. 1. 2009
Platnost od 8. 1. 2009
Účinnost od 1. 7. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1 nabývají účinnosti dnem 23.1.2009.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 97/1963 Sb., 99/1963 Sb., 549/1991 Sb., 337/1992 Sb., 358/1992 Sb., 283/1993 Sb., 293/1993 Sb., 216/1994 Sb., 89/1995 Sb., 169/1999 Sb., 26/2000 Sb., 133/2000 Sb., 120/2001 Sb., 6/2002 Sb., 109/2002 Sb., 150/2002 Sb., 256/2004 Sb., 500/2004 Sb., 348/2005 Sb., 182/2006 Sb., 121/2008 Sb., 129/2008 Sb.
Novelizován předpisem 218/2009 Sb., 281/2009 Sb., 91/2012 Sb., 250/2023 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §9, §11, §29, §31, §35, §36a, §38, §40 (změny),
  • vkládá se nový §40b,
  • §41, §44 (změny),
  • §45 "Doručování" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 58a - nové znění,
  • §45a až 45f se včetně nadpisů zrušují,
  • §46"Adresa pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě" a §46a "Adresa pro doručování" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §46b "Adresa pro doručování prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení nebo jeho zástupce" a §46c "Zástupce pro doručování písemností" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 58b a 58c,
  • §47 "Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě" a §48 "Doručování prostřednictvím doručujícího orgánu" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 58d - nové znění,
  • §48a až §48i se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 61, 61a až 61d zrušují,
  • §49 "Doručování písemností do vlastních rukou" a §50 "Doručování jiných písemností" včetně nadpisů - nové znění,
  • §50a "Příjemci písemností" až §50i "Oznámení" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §50j "Doručování do ciziny" až §50l "Vyvěšení na úřední desce" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 58e, 58f a 62,
  • §51 "Předvolání a předvádění" včetně nadpisu - nové znění,
  • §78a, §79, §80, §87, §88, §89a, §105, §109 (změny),
  • §114b - nové znění,
  • §114c "Přípravné jednání" včetně nadpisu - nové znění,
  • §115 (změny),
  • §118b - nové znění,
  • §118c se zrušuje,
  • §119a, §120, §126 (změny),
  • vkládá se nový §126a,
  • §137, §139, §140, §141, §145, §147 až §149, §151, §153a, §153b, §156 až §158, §169 (změny),
  • bod 69. - účinnost změn dnem 23.1.2009
   • v §169 odstavec 2 - nové znění,
  • §171 (změny),
  • bod 71. - účinnost změn dnem 23.1.2009
   • vkládá se nový §174b "Evropský platební rozkaz" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 67a,
  • §175, §175c, §175e, §175n, §175p, §175u, §175v, §175x, §175z (změny),
  • §175zd - nové znění,
  • §187, §191a až §191d, §192, §202, §205, §210, §229, §234, §237, §238a (změny),
  • §239 - nové znění,
  • bod 100. - účinnost změn dnem 23.1.2009
   • v §243c odstavec 2 - nové znění,
  • §250d - nové znění,
  • §254, §315, §323, §326, §326b (změny),
  • §328 - nové znění,
  • §328a, §328b, §329 (změny),
  • vkládá se nový §329a,
  • §330 až §334 (změny),
  • §334a včetně poznámky pod čarou č. 91 - nové znění,
  • §336f, §336g, §374 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 14. novely.

 • Změna v §180 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §10 (změny),
  • v příloze se vkládají nové položky č. 24a a 24b včetně poznámek.
 • Změna v §17 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, kde se na konci odstavce 5 doplňují věty "Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže správce daně i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu správci daně a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce správce daně.".
 • Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • §2 - nové znění,
  • §5, §7, §8 (změny),
  • §10 - nové znění,
  • §11, §14, §18, §19, §23, §24, §26, §28, §35b (změny),
  • vkládá se nový §35c "Centrální evidence manželských smluv" včetně nadpisu a poznámky pod čarou 4a,
  • §37 (změny),
  • §48 včetně poznámky pod čarou č. 4b - nové znění,
  • §49 - nové znění,
  • vkládají se nové §49a až §49c včetně poznámky pod čarou č. 4c,
  • §50 - nové znění,
  • vkládá se nový §50a "Zahlazení kárného postihu" včetně nadpisu,
  • §58, §62, §70 (změny),
  • §71a - nové znění,
  • §71b (změny),
  • §71c včetně poznámky pod čarou č. 4e - nové znění,
  • vkládá se nový §80g,
  • §85, §86 (změny),
  • vkládá se nový §94a včetně poznámky pod čarou č. 5b,
  • §96, §101 (změny).

Čl. VII - Přechodné ustanovení
Kárné řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §3, §12 a §33 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 a §29 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §78 odst. 1 zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "pověřený státní zástupce krajského státního" nahrazují slovy "krajské státní".
 • Změna v §39 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, se slova "pověřený státní zástupce státního" nahrazují slovy "okresní státní".
 • Změna v §40 odst. 1 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů se slova "pověřený státní zástupce krajského státního" nahrazují slovy "krajské státní".
 • Čl. XIII - účinnost změn dnem 23.1.2009
  • Změna v §10 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, písmeno a) - nové znění.
 • Změna v §15 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, odstavec 1 - nové znění.
 • Změna v §9a zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §6, §8 (změny),
  • vkládá se nový §10b.
 • Změna zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - účinnost změn dnem 23.1.2009
   • v §51 odst. 2 písm. d) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova "elektronickým platebním rozkazem" se vkládají slova "nebo evropským platebním rozkazem".
  • §67 (změny).
 • Změna v §110, §174a a §175a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §41, §45, §49 a §55 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19, §23, §24 a §178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §77 a §79 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
  "c) televizní přijímače, které jsou užívány výlučně pro účely soudního řízení.".
 • Změna v zákoně č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (nové znění §67).

Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
Byl-li exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí vydán přede dnem účinnosti tohoto zákona, provede se exekuce podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §97 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Účinnost změn prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.7.2009), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení (23.1.2009).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.