126/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
ikona P
Číslo předpisu 126/2008 Sb.
Částka 40
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 2008
Rozeslán dne 16. 4. 2008
Platnost od 16. 4. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 513/1991 Sb., 563/1991 Sb., 21/1992 Sb., 337/1992 Sb., 358/1992 Sb., 586/1992 Sb., 593/1992 Sb., 42/1994 Sb., 87/1995 Sb., 248/1995 Sb., 227/1997 Sb., 363/1999 Sb., 477/2001 Sb., 189/2004 Sb., 235/2004 Sb., 256/2004 Sb., 561/2004 Sb., 627/2004 Sb., 378/2005 Sb., 412/2005 Sb., 245/2006 Sb., 262/2006 Sb., 307/2006 Sb.
Novelizován předpisem 278/2009 Sb., 281/2009 Sb., 466/2011 Sb., 89/2012 Sb., 241/2013 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
Změny:

 • Změna v §9, §200da, §200db a §200e zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §38, §38b, §38e, §38g, §38i, §68 (změny),
  • §69 až §69h se včetně nadpisů zrušují,
  • v části druhé hlavě I dílu II se oddíly 5 a 6 (§92a až §92e) včetně nadpisů zrušují,
  • §103 se zrušuje,
  • v části druhé hlavě I dílu III se oddíly 5 a 6 (§104a až §104e) včetně nadpisů zrušují,
  • §112 (změny),
  • §137 - nové znění,
  • §143 (změny),
  • v části druhé hlavě I dílu IV se oddíl 6 (§153a až §153e) včetně nadpisu zrušuje,
  • §175, §177, §183, §186a, §190c, §190d (změny),
  • vkládají se nové §190e až §190j,
  • §204a (změny),
  • v části druhé hlavě I dílu V se oddíly 9 až 12 (§220a až §220zc) včetně nadpisů zrušují,
  • §238, §239 (změny),
  • vkládá se nový §244a,
  • §246, §254 (změny),
  • §255 a §256 se zrušují.

Čl. III - Přechodné ustanovení
Byla-li ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku uzavřena přede dnem účinnosti tohoto zákona, použije se na změnu ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku a zánik závazků z nich, k nimž dochází na základě právního úkonu, dosavadní právní úprava, jestliže tyto právní úkony již byly schváleny příslušným orgánem smluvní strany nebo jejími společníky.

 • Změna v §3, §17 a §27 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V - Přechodné ustanovení
V případech, kdy zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ukládá povinnost dokončit přeměnu podle dosavadních právních předpisů, použije se ustanovení §27 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §16 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, se ve větě první za slovo "rejstříku" vkládají slova "nebo zápisu přeměny obchodní společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku".
 • Změna v §72 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §10, §20, §23, §23a, §23c, §24, §25, §26 až §30 (změny),
  • vkládají se nové §32c "Nepeněžité vklady ze zahraničí" a §32d včetně nadpisu,
  • §35ba, §38a, §38g, §38h, §38m, §38na (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. X, bod 1. až 4. novely.

 • Změna v §3, §4 a §7 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XII - Přechodná ustanovení

 1. Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2007 a zdaňovací období, které započalo v roce 2007, platí dosavadní právní předpisy. Ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, počínající v roce 2008.
 2. Ustanovení §3 odst. 3 a §4 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije pro přeměnu, ke které došlo ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započatém v roce 2008.
 • Změna v §7 a §39 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 a §8 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 (změny),
  • §8 "Vnitrostátní fúze sloučením nadace a nadačního fondu" - nové znění,
  • §10, §23 (změny).
 • Změna v §36 odst. 1 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20 a §32 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §96 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §94 odst. 4 a §95 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19 odst. 1 a 2, §61 odst. 1 a 2, §78 odst. 1 a 2 a §106 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §12 - nové znění,
  • v §13 a §21 odst. 2 se slova "obchodního zákoníku" nahrazují slovy "zákona o přeměnách obchodních společností a družstev",
  • v §15, §19 a §45 se slova "obchodního zákoníku o znalci pro fúzi a o znalecké zprávě o fúzi10)" nahrazují slovy "zákona o přeměnách obchodních společností a družstev o znalci pro fúzi a o znalecké zprávě o fúzi",
  • §17, §18 (změny),
  • vkládá se nový §18a,
  • §21, §22, §50, §60, §65 (změny).
 • Změna v §16 odst. 1 písm. b) zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení.
 • Změna v §68 písm. f) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
 • Změna zákona č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • §19 - nové znění,
  • §20, §21, §35, §40, §45, §55, §84, §87 (změny),
  • v nadpisu části třetí (§99) se za slovo "Přechodné" vkládají slova "a zmocňovací",
  • vkládá se nový §99a.
 • Změna v §4 zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §203 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Účinnost změn 1.7.2008.