321/2004 Sb. - Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
ikona P
Číslo předpisu 321/2004 Sb.
Částka 105
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 4. 2004
Rozeslán dne 28. 5. 2004
Platnost od 28. 5. 2004
Účinnost od 28. 5. 2004
Novelizuje předpis 368/1992 Sb., 146/2002 Sb., 147/2002 Sb.
Ruší předpis 115/1995 Sb., 216/2000 Sb., 50/2002 Sb.
Novelizován předpisem 179/2005 Sb., 411/2005 Sb., 444/2005 Sb., 215/2006 Sb., 311/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 256/2011 Sb., 18/2012 Sb., 199/2012 Sb., 26/2017 Sb., 183/2017 Sb.
Prováděn předpisem 323/2004 Sb., 324/2004 Sb., 97/2006 Sb., 254/2010 Sb., 88/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).
Tento zákon upravuje podmínky a požadavky v oblasti vinohradnictví a vinařství, jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství členským státům Evropské unie přikazují, nebo umožňují členským státům Evropské unie provést samostatnou úpravu podle jejich uvážení.
Tento zákon dále upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropských společenství a tímto zákonem, a ukládání sankcí za jejich porušování.
Tento zákon se nevztahuje na vinné hrozny určené k přímé lidské spotřebě, hroznovou šťávu, zahuštěnou hroznovou šťávu, vinný ocet, případně potraviny nového typu nebo složky potravin nového typu, pokud tento zákon nestanoví jinak.
Ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto zákonem dotčena, pokud tento zákon nestanoví jinak.
Účinnost zákona dnem 28.5.2004.
Změny v dalších zákonech:

  • Změna zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, kde se v §3 na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h),
  • změna v §3, §5, §6, §11 a §12 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • změna (nové znění) Položky č. 92 sazebníku správních poplatků, uvedeném v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů.
  2. Zákon č. 216/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů.
  3. Zákon č. 50/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 28.5.2004.