139/2006 Sb. - Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
ikona P
Číslo předpisu 139/2006 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 19. 4. 2006
Platnost od 19. 4. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Platnost do 29. 9. 2016
Novelizován předpisem 30/2008 Sb., 110/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 417/2009 Sb., 179/2010 Sb., 303/2013 Sb.
Prováděn předpisem 217/2006 Sb., 238/2006 Sb., 78/2008 Sb.
Zrušen předpisem 134/2016 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon).
Předmět úpravy

  1. Tento zákon upravuje podmínky a postup veřejného zadavatele při uzavírání koncesních smluv v rámci spolupráce mezi veřejnými zadavateli a jinými subjekty, pokud tyto podmínky a postup neupravuje zvláštní právní předpis. Tento zákon dále zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství.
  2. Ustanovení §16 odst. 3 až 5, §18, 19, §21 až 23 a §30 tohoto zákona platí i pro smlouvy, na jejichž základě se realizují nadlimitní veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách, jestliže
    1. smlouva je uzavřena na dobu určitou a to nejméně na dobu 5 let a
    2. dodavatel nese některá ekonomická rizika spojená s realizací této veřejné zakázky, která obvykle nese zadavatel.
  3. U smluv podle odstavce 2 se pro účely tohoto zákona koncesním řízením rozumí zadávací řízení, koncesní smlouvou smlouva, na jejímž základě je realizovaná veřejná zakázka, koncesionářem vybraný uchazeč, koncesním dialogem soutěžní dialog a předpokládaným příjmem koncesionáře předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách.

Účinnost 1.7.2006.