164/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 164/2013 Sb.
Částka 70
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 5. 2013
Rozeslán dne 21. 6. 2013
Platnost od 21. 6. 2013
Účinnost od 21. 6. 2013
Novelizuje předpis 438/2003 Sb., 281/2009 Sb., 456/2011 Sb., 17/2012 Sb.
Ruší předpis 253/2000 Sb., 691/2004 Sb., 286/2005 Sb.
Novelizován předpisem 344/2013 Sb., 105/2016 Sb., 188/2016 Sb., 92/2017 Sb., 305/2017 Sb., 80/2019 Sb., 299/2020 Sb., 343/2020 Sb., 386/2020 Sb., 527/2020 Sb., 373/2022 Sb.
Prováděn předpisem 74/2014 Sb., 108/2016 Sb., 306/2017 Sb., 26/2019 Sb., 367/2020 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.
Předmět úpravy

 1. Tento zákon upravuje postup a podmínky, za nichž správce daně spolupracuje s příslušnými orgány jiných států, a to
  1. v souladu s předpisem Evropské unie upravujícím správní spolupráci v oblasti daní ve vztahu k jinému členskému státu Evropské unie, nebo
  2. na základě mezinárodní smlouvy v oblasti daní, která je součástí právního řádu České republiky (dále jen "mezinárodní smlouva"), ve vztahu ke státu nebo jurisdikci, s nimiž byla mezinárodní smlouva uzavřena (dále jen "smluvní stát").
 2. Mezinárodní spolupráce při správě daní se poskytuje nebo přijímá ve formě
  1. výměny informací na žádost,
  2. automatické výměny informací,
  3. výměny informací z vlastního podnětu,
  4. doručování písemností,
  5. účasti při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně, nebo
  6. provádění souběžných daňových kontrol.
 3. Informacemi se pro účely tohoto zákona rozumí informace, u nichž může správce daně důvodně předpokládat jejich význam pro správu daní.
 4. Daní se pro účely tohoto zákona rozumí
  1. daň z příjmů fyzických osob,
  2. daň z příjmů právnických osob,
  3. daň z nemovitostí,
  4. daň dědická,
  5. daň darovací,
  6. daň z převodu nemovitostí,
  7. silniční daň,
  8. místní poplatek,
  9. peněžité plnění obdobného charakteru jako peněžité plnění podle písmen a) až h) uložené jiným členským státem nebo jeho územním nebo správním celkem, nebo
  10. peněžité plnění stanovené mezinárodní smlouvou s výjimkou povinných příspěvků na sociální pojištění.
 5. Podle tohoto zákona se nepostupuje při
  1. vzájemné pomoci mezi příslušnými státy v trestních věcech,
  2. mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, nebo
  3. zdaňování příjmu úrokového charakteru, pokud je postup upraven jiným právním předpisem.

§32 - Přechodná ustanovení

 1. Žádosti o mezinárodní spolupráci přijaté kontaktním místem, které nebyly vyřízeny před účinností tohoto zákona, se vyřídí podle tohoto zákona. Pro posouzení běhu a délky lhůt u těchto žádostí se použije dosavadní právní předpis.
 2. Předmětem automatické výměny informací podle §13 odst. 1 písm. a) jsou informace vztahující se ke zdaňovacímu období počínaje zdaňovacím obdobím 2014.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Část osmá zákona č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 3. Zákon č. 691/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.
 4. Zákon č. 286/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Část osmdesátá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.

Změny dalších zákonů:

 • Změny v §4, §7 a §10 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
 • Změny v §4 a §8 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.

Účinnost změn 21.6.2013.