230/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 230/2006 Sb.
Částka 75
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2006
Rozeslán dne 29. 5. 2006
Platnost od 29. 5. 2006
Účinnost od 1. 6. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení části páté, čl. V bodů 5, 6, 12 až 19 a čl. VI nabývají účinnosti dne 1.1.2007.
Novelizuje předpis 83/1990 Sb., 526/1990 Sb., 531/1990 Sb., 552/1991 Sb., 563/1991 Sb., 337/1992 Sb., 357/1992 Sb., 6/1993 Sb., 89/1995 Sb., 252/1997 Sb., 326/1999 Sb., 218/2000 Sb., 86/2002 Sb., 185/2004 Sb., 235/2004 Sb., 251/2005 Sb., 377/2005 Sb., 444/2005 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb., 456/2011 Sb., 17/2012 Sb., 89/2012 Sb., 201/2012 Sb., 255/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §4, §9, §10 (rozsáhlé změny),
  • §12 "Statistika obyvatelstva a sčítání lidu, domů a bytů" včetně nadpisu - nové znění,
  • §16 až §18 (změny),
  • §19a "Statistické registry" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8a - nové znění,
  • §20 (rozsáhlé změny),
  • §20a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9f, 9h, 9i a 9j - nové znění,
  • §20b (změny),
  • §20c včetně nadpisu a §20d se zrušují,
  • §21 (změny),
  • §22 (rozsáhlé změny),
  • §23 "Identifikační kód vnitřní jednotky" včetně nadpisu - nové znění,
  • §24 - nové znění,
  • §25 "Správní delikty" a §26 včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §26a.
 • Změna v §9 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
 • Změna v §2f, §2g a §5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §41 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §24 (změny),
  • vkládá se nový §34c "Ochrana před nečinností" včetně nadpisu,
  • bod 5. - změny s účinností od 1.1.2007
   • vkládá nový §37b "Penále" včetně nadpisu,
  • bod 6. - změny s účinností od 1.1.2007
   • v §46 odst. 7 větě čtvrté se slovo "penále" nahrazuje slovy "úroku z prodlení",
  • §46 (další změny),
  • §55, §57 (změny),
  • vkládá se nový §57a "Ručení" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 25a a 25b,
  • body 12. až 19. - změny s účinností od 1.1.2007
   • bod 12. - v §59 odst. 5 (změny),
   • bod 13. - v §60 odst. 4 (změny),
   • bod 14. - v §60 odst. 6 (změny),
   • bod 15. - v §60 se doplňuje odstavec 8,
   • bod 16. - §63 "Úrok z prodlení" včetně nadpisu - nové znění,
   • bod 17. - v §64 odst. 6 (změny),
   • bod 18. - v §73 odst. 10 (změny),
   • bod 19. - v §96a odst. 3 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI, body 1. až 6., která nabývají účinnosti dnem 1.1.2007

 • Změna v §19 odst. 5 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
 • Změna v §37 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §157b odst. 10 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §40 odst. 17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §37 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
 • Změna v §31 odst. 5 zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).
 • Změna v čl. LXVI zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - nové znění bodu 2.
 • Změna zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §10 včetně poznámek pod čarou č. 8a a 8b - nové znění.
 • Změna v zákoně č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §5a "Údaje z informačního systému evidence obyvatel" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 42 až 44.
 • Změna v příloze č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, "Seznam služeb podléhajících snížené sazbě", kde se za slova "- Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany zařazené v SKP 85.3 nebo 95.0" doplňují slova "- respitní péče".
 • Změna v §6 odst. 2 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §75b.

Přechodné ustanovení - Čl. XX
Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z územních finančních orgánů na celní úřady, zahájená územními finančními orgány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán, který řízení zahájil.

Účinnost změn prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.6.2006), s výjimkou ustanovení části páté, čl. V bodů 5, 6, 12 až 19 a čl. VI, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2007.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.