255/2012 Sb. - Zákon o kontrole (kontrolní řád)
ikona P
Číslo předpisu 255/2012 Sb.
Částka 86
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 6. 2012
Rozeslán dne 19. 7. 2012
Platnost od 19. 7. 2012
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 166/1993 Sb., 148/1998 Sb., 132/2000 Sb., 274/2003 Sb., 501/2004 Sb., 392/2005 Sb., 413/2005 Sb., 230/2006 Sb., 281/2009 Sb.
Ruší předpis 552/1991 Sb.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o kontrole (kontrolní řád).
Působnost zákona

 1. Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob.
 2. Kontrolní orgány postupují podle tohoto zákona rovněž při kontrole výkonu státní správy a dále při kontrole činnosti právnických osob založených nebo zřízených státem nebo územním samosprávným celkem vykonávané ze strany zakladatele nebo zřizovatele, nejde-li o kontrolu činnosti těchto právnických osob upravenou předpisy soukromého práva.

PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ - §29
Přechodná ustanovení

 1. Kontrola zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. Obsahují-li dosavadní pověření ke kontrole ve formě průkazu odkaz na zákon o státní kontrole, zůstávají v platnosti nejdéle do 31. prosince 2017.

Zrušovací ustanovení
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, se zrušuje (s účinností od 1.1.2014).

Účinnost 1.1.2014.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v §31 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.
 • Změna v zákoně č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se v části třetí hlava třetí (§84) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kde se část třináctá (Změna zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů - Čl. XIII) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, kde se část desátá (Změna zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole - Čl. XIII) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, kde se část dvacátá pátá (Změna zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole - Čl. XXV) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část druhá (Změna zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole - Čl. III) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se část desátá (Změna zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole - Čl. X) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, kde se část šestá (Změna zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole - Čl. VII) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, kde se část desátá (Změna zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole - Čl. XI) zrušuje.

Účinnost změn 1.1.2014.