189/2004 Sb. - Zákon o kolektivním investování
ikona P
Číslo předpisu 189/2004 Sb.
Částka 63
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 4. 2004
Rozeslán dne 23. 4. 2004
Platnost od 23. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 18. 8. 2013
Pr. př. je v úplném znění 403/2006 Sb.
Ruší předpis 248/1992 Sb., 151/1996 Sb., 124/1998 Sb., 207/1998 Sb., 71/2001 Sb., 362/2001 Sb., 177/2002 Sb.
Novelizován předpisem 377/2005 Sb., 57/2006 Sb., 70/2006 Sb., 224/2006 Sb., 296/2007 Sb., 126/2008 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb., 230/2009 Sb., 281/2009 Sb., 409/2010 Sb., 188/2011 Sb., 420/2011 Sb., 428/2011 Sb., 37/2012 Sb.
Prováděn předpisem 265/2004 Sb., 269/2004 Sb., 270/2004 Sb., 271/2004 Sb., 347/2004 Sb., 414/2004 Sb., 457/2004 Sb., 139/2005 Sb., 482/2006 Sb., 603/2006 Sb., 604/2006 Sb., 115/2007 Sb., 235/2009 Sb., 358/2010 Sb., 189/2011 Sb., 193/2011 Sb., 194/2011 Sb., 195/2011 Sb.
Zrušen předpisem 240/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o kolektivním investování.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství a vymezuje pojmy
a) kolektivní investování, kterým se rozumí podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti upisováním akcií investičního fondu nebo podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku,
b) zahraniční investiční společnost, kterým se rozumí investiční společnost se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je oprávněna vykonávat činnost investiční společnosti v členských státech Evropské unie na základě povolení vydaného v souladu s právem Evropských společenství,
c) fond kolektivního investování, kterým se rozumí investiční fond nebo podílový fond,
d) standardní fond, kterým se rozumí fond kolektivního investování, který splňuje požadavky práva Evropských společenství,
e) speciální fond, kterým se rozumí fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropských společenství,
f) majetek fondu kolektivního investování, kterým se rozumí majetek investičního fondu a v případě podílového fondu majetek v podílovém fondu,
g) podfond, kterým se rozumí účetně oddělená část majetku fondu kolektivního investování,
h) aktuální hodnotou akcie investičního fondu nebo podílového listu podílového fondu, kterým se rozumí podíl vlastního kapitálu připadající na 1 akcii nebo 1 podílový list,
i) vlastní kapitál podílového fondu, kterým se rozumí vlastní zdroje financování majetku v podílovém fondu,
j) údaji o osobě

  1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
  2. u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firma, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

k) majetek pro účely výpočtu limitu stanoveného pro investice fondu kolektivního investování, kterým se rozumí aktiva snížená o oprávky a opravné položky,
l) dozorový úřad, kterým se rozumí instituce pověřená státem vykonávat dozor nad kolektivním investováním.

Investičním cenným papírem se v tomto zákoně rozumí akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti, dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky a cenné papíry opravňující k nabytí těchto cenných papírů.
Investičními cennými papíry nejsou techniky a nástroje uvedené v §27.
Nástrojem peněžního trhu se v tomto zákoně rozumí nástroje, které se obvykle používají na peněžním trhu, jsou likvidní a mají hodnotu, kterou lze kdykoliv přesně určit.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
  2. zákon č. 151/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů,
  3. zákon č. 124/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů,
  4. vyhláška č. 207/1998 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu,
  5. vyhláška č. 177/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/1998 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu,
  6. vyhláška č. 362/2001 Sb., kterou se upravují podrobná pravidla pro stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu.

Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.