19/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 19/2004 Sb.
Částka 7
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 12. 2003
Rozeslán dne 23. 1. 2004
Platnost od 23. 1. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Novelizuje předpis 9/1991 Sb., 337/1992 Sb., 586/1992 Sb., 72/2000 Sb.
Novelizován předpisem 72/2000 Sb., 436/2004 Sb., 281/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů.

 • Změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §5 (změny),
  • vkládají se nové §6 a §6a,
  • §7, §8 (změny),
  • §9 se zrušuje,
  • §11 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení, ve kterých Ministerstvo průmyslu a obchodu podalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona žádost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby se Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změny v §6b zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VII - Přechodné ustanovení
Ustanovení části čtvrté (zákona č. 19/2004 Sb.) se použijí i pro zaměstnavatele, kteří uzavřeli s ministerstvem písemné dohody o poskytnutí hmotné podpory v rámci investičních pobídek přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • V §24 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), včetně poznámky pod čarou č. 12b).
 • V §35b odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 453/2001 Sb., se slovo "pěti" nahrazuje slovem "deseti".

Účinnost změn dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.