127/2005 Sb. - Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
ikona P
Číslo předpisu 127/2005 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 2. 2005
Rozeslán dne 31. 3. 2005
Platnost od 31. 3. 2005
Účinnost od 1. 5. 2005
Pr. př. je v úplném znění 259/2010 Sb.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 50/1976 Sb., 265/1991 Sb., 455/1991 Sb., 483/1991 Sb., 484/1991 Sb., 368/1992 Sb., 236/1995 Sb., 309/1999 Sb., 218/2000 Sb., 240/2000 Sb., 143/2001 Sb., 231/2001 Sb., 274/2001 Sb., 150/2002 Sb., 151/2002 Sb., 205/2002 Sb., 218/2002 Sb., 309/2002 Sb., 517/2002 Sb., 225/2003 Sb., 427/2003 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb., 167/2004 Sb., 290/2005 Sb.
Ruší předpis 151/2000 Sb., 181/2000 Sb., 182/2000 Sb., 191/2000 Sb., 195/2000 Sb., 196/2000 Sb., 197/2000 Sb., 198/2000 Sb., 199/2000 Sb., 200/2000 Sb., 201/2000 Sb., 202/2000 Sb., 92/2001 Sb., 235/2001 Sb., 550/2004 Sb.
Novelizován předpisem 290/2005 Sb., 361/2005 Sb., 186/2006 Sb., 235/2006 Sb., 310/2006 Sb., 110/2007 Sb., 261/2007 Sb., 304/2007 Sb., 88/2008 Sb., 124/2008 Sb., 177/2008 Sb., 189/2008 Sb., 247/2008 Sb., 384/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 153/2010 Sb., 94/2011 Sb., 137/2011 Sb., 341/2011 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 457/2011 Sb., 458/2011 Sb., 468/2011 Sb., 18/2012 Sb., 19/2012 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb., 273/2012 Sb., 214/2013 Sb., 303/2013 Sb., 181/2014 Sb., 234/2014 Sb., 250/2014 Sb., 258/2014 Sb., 267/2014 Sb., 318/2015 Sb., 378/2015 Sb., 222/2016 Sb., 298/2016 Sb., 183/2017 Sb., 194/2017 Sb., 225/2017 Sb., 252/2017 Sb., 287/2018 Sb., 161/2019 Sb., 277/2019 Sb., 311/2019 sSb., 403/2020 Sb., 150/2021 Sb., 261/2021 Sb., 270/2021 Sb., 284/2021 Sb., 374/2021 Sb., 177/2022 Sb., 152/2023 Sb., 202/2023 Sb., 346/2023 Sb., 349/2023 Sb.
Prováděn předpisem 153/2005 Sb., 154/2005 Sb., 155/2005 Sb., 156/2005 Sb., 157/2005 Sb., 158/2005 Sb., 159/2005 Sb., 160/2005 Sb., 161/2005 Sb., 162/2005 Sb., 336/2005 Sb., 430/2005 Sb., 485/2005 Sb., 486/2005 Sb., 327/2006 Sb., 336/2006 Sb., 388/2006 Sb., 117/2007 Sb., 238/2007 Sb., 290/2007 Sb., 109/2008 Sb., 161/2008 Sb., 163/2008 Sb., 105/2010 Sb., 318/2010 Sb., 360/2010 Sb., 22/2011 Sb., 134/2012 Sb., 135/2012 Sb., 228/2012 Sb., 241/2012 Sb., 242/2012 Sb., 357/2012 Sb., 462/2013 Sb., 209/2017 Sb., 267/2017 Sb., 361/2019 Sb., 582/2020 Sb., 500/2021 Sb., 529/2021 Sb., 51/2022 Sb., 52/2022 Sb., 58/2022 Sb., 182/2022 Sb., 380/2022 Sb., 109/2023 Sb., 196/2023 Sb., 356/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Předmět úpravy

 1. Tento zákon upravuje na základě práva Evropských společenství podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací.
 2. Tento zákon se nevztahuje na obsah služeb poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací, jako je obsah rozhlasového a televizního vysílání, finančních služeb a některých služeb informační společnosti, není-li dále stanoveno jinak. Oddělením regulace přenosu od regulace obsahu nejsou dotčeny vazby, které mezi nimi existují, zejména pro zaručení mediální plurality, kulturní rozmanitosti a ochrany spotřebitele.
 3. Tímto zákonem nejsou dotčeny předpisy na ochranu hospodářské soutěže.

Účinnost 1.5.2005.
Změny dalších zákonů:

 • V zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, se část pátá (§44) zrušuje.
 • V zákoně č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., se část dvanáctá (změna §102 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) zrušuje.
 • V zákoně č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí (změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) zrušuje.
 • V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů se část dvacátá čtvrtá (změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) zrušuje.
 • V zákoně č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony, se část šestá (změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) zrušuje.
 • V zákoně č. 225/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), se část první (změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) zrušuje.
 • V zákoně č. 436/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá (změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) zrušuje.
 • V zákoně č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel, se část jedenáctá (změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) zrušuje.
 • V zákoně č. 167/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, se část čtvrtá (změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) zrušuje.
 • Změna v §3 odst. 3 písmeno i) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v příloze č. 2 zákona, kde ve SKUPINĚ 205: Elektrické přístroje se text "Poskytování telekomunikačních služeb" zrušuje.
 • Změna v §2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
  Změny v ustanoveních:
  • §12 (změny),
  • vkládá se nový §12a "Ministerstvo informatiky" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15a.
 • V zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů se vkládá nový §24a.
 • V §36 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Součástí státních finančních aktiv je rovněž radiokomunikační účet zřízený podle zvláštního právního předpisu.".
 • Změna v příloze zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Položka 155 až 158 - nové znění,
  • Položka 159 se zrušuje,
  • Položka 160 a 161 - nové znění.

Naše poznámka:
S podivem hledíme na novelu zrušeného zákona o správních poplatcích, když víme, že od 16.1.2005 je účinný nový zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

 • V §18 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona pozdějších předpisů, se slovo "telekomunikace" nahrazuje slovy "elektronické komunikace".
 • Změna v §56 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 a §2 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9, §20, §29, §42, §53 a §237 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §48 (změny),
  • v části třetí hlavě druhé se vkládá nový díl 7 "Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části" (§101a až §101d).
 • Změna v §1 a §11 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, kde se v části druhé vkládá hlava sedmá
  "NÁLEŽITOSTI ČLENA RADY A PŘEDSEDY RADY ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU" (§27a až §27b).
 • V §1 zákona č. 427/2003 Sb., kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004 a kterým se mění některé související zákony, ve znění zákona č. 359/2004 Sb., se za písmeno f) vkládá nové písmeno g).
 • Změna zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3 (změny),
  • vkládá se nový §3a včetně poznámky pod čarou č. 1c,

Přechodná ustanovení (§176 zákona 127/2005 Sb.)

 1. Digitální vysílání televizních programů uvedených v §3 odst. 1 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Česká televize zahájí do 60 dnů ode dne, kdy s podnikatelem zajišťujícím síť elektronických komunikací uzavře smlouvu o šíření multiplexu veřejné služby. Digitální vysílání dalších alespoň dvou televizních programů Česká televize zahájí postupně podle své ekonomické, organizační a technické připravenosti.
 2. Podmínky šíření programů, popřípadě doplňkových služeb, Českého rozhlasu prostřednictvím multiplexu veřejné služby sjedná Česká televize s Českým rozhlasem smlouvou. Oběma stranami ověřený návrh této smlouvy předloží generální ředitel České televize k informaci Radě České televize alespoň 30 dnů před dohodnutým dnem zahájení zemského digitálního rozhlasového vysílání Českého rozhlasu.
 • Změna v §2 a §3 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná ustanovení (§178 zákona 127/2005 Sb.)

 1. Český rozhlas zahájí digitální vysílání rozhlasových programů uvedených v §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupně podle své ekonomické, organizační a technické připravenosti.
 2. Podmínky šíření svých programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb, prostřednictvím multiplexu veřejné služby sjedná Český rozhlas s Českou televizí smlouvou. Oběma stranami ověřený návrh této smlouvy předloží generální ředitel Českého rozhlasu k informaci Radě Českého rozhlasu alespoň 30 dnů před dohodnutým dnem zahájení zemského digitálního rozhlasového vysílání Českého rozhlasu.

Účinnost změn 1.5.2005.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
 2. Nařízení vlády č. 181/2000 Sb., kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla.
 3. Vyhláška č. 182/2000 Sb., o schvalovací značce pro telekomunikační koncová a rádiová zařízení.
 4. Vyhláška č. 191/2000 Sb., o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu.
 5. Vyhláška č. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě.
 6. Vyhláška č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence.
 7. Vyhláška č. 197/2000 Sb., o rozsahu pronájmu telekomunikačních okruhů a o jejich technických parametrech.
 8. Vyhláška č. 198/2000 Sb., o náležitostech návrhu na uzavření smlouvy o propojení a přístupu k síti a o technických a provozních podmínkách přístupu k síti a propojení sítí a připojení neveřejných telekomunikačních sítí k veřejným telekomunikačním sítím.
 9. Vyhláška č. 199/2000 Sb., o způsobu prokazování finanční způsobilosti k vykonávání telekomunikační činnosti.
 10. Vyhláška č. 200/2000 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány.
 11. Vyhláška č. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.
 12. Vyhláška č. 202/2000 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti.
 13. Vyhláška č. 92/2001 Sb., kterou se stanoví seznam speciálně vybavených koncových telefonních zařízení.
 14. Vyhláška č. 235/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby držitelem telekomunikační licence.