159/2006 Sb. - Zákon o střetu zájmů
ikona P
Číslo předpisu 159/2006 Sb.
Částka 55
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 3. 2006
Rozeslán dne 27. 4. 2006
Platnost od 27. 4. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Novelizuje předpis 549/1991 Sb., 21/1992 Sb., 15/2002 Sb., 150/2002 Sb., 256/2004 Sb.
Ruší předpis 238/1992 Sb., 287/1995 Sb., 228/1997 Sb.
Novelizován předpisem 216/2008 Sb., 158/2009 Sb., 281/2009 Sb., 350/2009 Sb., 167/2012 Sb., 503/2012 Sb., 131/2015 Sb., 190/2016 Sb., 298/2016 Sb., 302/2016 Sb., 14/2017 Sb., 183/2017 Sb., 112/2018 Sb., 148/2020 Sb., 149/2020 Sb., 261/2021 Sb., 180/2022 Sb., 253/2023 Sb.
Prováděn předpisem 578/2006 Sb., 154/2007 Sb., 79/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o střetu zájmů.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje

 1. povinnost veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit,
 2. povinnost veřejných funkcionářů oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má,
 3. omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi,
 4. odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení povinností stanovených tímto zákonem, včetně sankcí, které lze veřejnému funkcionáři za porušení těchto povinností uložit.

Účinnost 1.1.2007.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.1.2007):

 1. Zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů).
 2. Zákon č. 287/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu.
 3. Zákon č. 228/1997 Sb., kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v §4 a §7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §115 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, kde se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), včetně poznámky pod čarou č. 1a.
 • Změna v zákoně č. 15/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část první zrušuje.
 • Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11 (změny),
  • v příloze Sazebník poplatků v položce 14a (změny).

Účinnost změn 1.1.2007.