167/2008 Sb. - Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 167/2008 Sb.
Částka 53
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 4. 2008
Rozeslán dne 19. 5. 2008
Platnost od 19. 5. 2008
Účinnost od 17. 8. 2008
Poznámka k účinnosti §14 odst. 5 nabývá účinnosti dnem 30.4.2011, §14 odst. 1 až 4 nabývají účinnosti dnem 1.1.2013 a bod 15 přílohy č. 1 nabývá účinnosti dnem 1.5.2008.
Novelizuje předpis 282/1991 Sb., 114/1992 Sb., 334/1992 Sb., 289/1995 Sb., 164/2001 Sb., 254/2001 Sb.
Novelizován předpisem 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 85/2012 Sb., 64/2014 Sb., 250/2014 Sb., 183/2017 Sb., 98/2019 Sb., 261/2021 Sb.
Prováděn předpisem 17/2009 Sb., 295/2011 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy

 1. Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě, a dále výkon státní správy v této oblasti.
 2. Tento zákon se vztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny
  1. provozní činností uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo
  2. provozní činností neuvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, za předpokladů stanovených v §5 odst. 2.
 3. Tento zákon se nevztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny
  1. ozbrojeným konfliktem, nepřátelskou akcí, občanskou válkou nebo povstáním,
  2. živelní událostí výjimečné a neodvratné povahy,
  3. činností, na kterou se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
  4. činností, na kterou se vztahuje občanskoprávní odpovědnost za jaderné škody podle atomového zákona, nebo činností, při které se na odpovědnost a náhradu škody či újmy vztahují mezinárodní smlouvy uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
  5. činností, jejímž účelem je zajišťování obrany České republiky nebo mezinárodní bezpečnosti,
  6. činností, jejímž jediným účelem je ochrana života, zdraví nebo majetku osob před živelními událostmi.

Účinnost zákona devadesátým dnem ode dne jeho vyhlášení (17.8.2008), s výjimkou §14 odst. 5, který nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2011, §14 odst. 1 až 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013, a bodu 15 přílohy č. 1, který nabývá účinnosti dnem 1. května 2008.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v §90 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §42 a §126 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §23 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §58 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §43 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 17.8.2008.