305/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 305/2008 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 7. 2008
Rozeslán dne 21. 8. 2008
Platnost od 21. 8. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. II bodů 29, 36, 43, 50 a 51, čl. III bodů 16, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 58 a 59, čl. V bodu 24 a čl. VI bodu 2 nabývají účinnosti dnem 21.8.2008 a ustanovení čl. XVIII až XX nabývají účinnosti dnem 1.9.2008.
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 32/1957 Sb., 99/1963 Sb., 582/1991 Sb., 337/1992 Sb., 589/1992 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 236/1995 Sb., 220/1999 Sb., 221/1999 Sb., 359/1999 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 133/2000 Sb., 218/2002 Sb., 361/2003 Sb., 187/2006 Sb., 189/2006 Sb., 262/2006 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb., 470/2011 Sb., 234/2014 Sb., 45/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §6, §10 (změny),
  • v §15 odst. 4 písm. c), §28 odst. 2 a §103 odst. 1 písm. d) se slova "na zotavenou" zrušují,
  • §18, §19, §21, §28 až §32, §34 (změny),
  • v §39 odst. 3, §40 odst. 4 a §64 odst. 2 se slovo "poskytování" nahrazuje slovem "výplatu",
  • §54 až §56 (změny),
  • v §56 odst. 2 písm. d), §56 odst. 4 větě první, §61 písm. g) a §64 odst. 1 písm. i) se slovo "druhé" nahrazuje slovem "první",
  • §56 (další změny),
  • §57, §59, §61 (změny),
  • v §61 písm. j) a §105 větě první se slova "mzdy (platu)" nahrazují slovy "mzdy, platu nebo odměny",
  • §63 až §65, §68, §71, §78, §80 (změny),
  • v §80 odst. 4 a §82 odst. 5 větě první se slova "posuzovat zdravotní stav pro účely pojištění" nahrazují slovem "rozhodovat",
  • §83 až §86, §89, §90 (změny),
  • v části páté hlavě II se za díl 1 vkládá nový díl 2 "Úkoly živnostenských úřadů" (§91a) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 47a; dosavadní díly 2 až 4 se označují jako díly 3 až 5,
  • §93 až §95, §97, §98, §101 (změny),
  • v §101 odst. 1 písm. h) a §104 odst. 1 písm. e) se za slova "podle §95" vkládají slova "odst. 1",
  • §103, §104, §109, §110, §112 (změny),
  • v části páté hlavě IV dílu 2 se za oddíl 1 vkládá nový oddíl 2 "Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění a živnostenskými úřady" (§115a) včetně nadpisu; dosavadní oddíly 2 až 5 se označují jako oddíly 3 až 6,
  • §122, §124, §133, §138, §139, §152, §153 (změny),
  • vkládá se nový §160a "Obstarávání údajů" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 66a,
  • §161, §167 (změny),
  • vkládá se nový §167a "Tiskopisy" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 72,
  • §174, §177, §178, §180 (změny),
  • §195 - nové znění.

Poznámky "na okraj":
Nový zákon o nemocenském pojištění měl původně nabýt účinnosti 1. července 2007. Jeho účinnost je odložena až k 1.1.2009. Do současnosti (před nabytím účinnosti) byl již sedmkrát novelizován [počítaje v to i tuto poslední (?) novelu č. 305/2008 Sb.].

 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • poznámka pod čarou č. 4a a poznámky pod čarou č. 60a v §54a a v §83 odst. 2 písm. a) se včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou zrušují,
  • §5, §6, §8, §9, §10a, §11a (změny),
  • §12 - nové znění,
  • §14, §35a, §36 (změny),
  • §36b "Povinnosti některých zaměstnavatelů" včetně nadpisu - nové znění,
  • §37, §38 (změny),
  • bod 29. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §39 odstavec 4 - nové znění,
  • §39 (další změny),
  • §40a (změny),
  • §42 - nové znění,
  • §48 (změny),
  • bod 36. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §48 odst. 5 se za slova "osobně pečuje" vkládají slova "o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo".
  • §48a, §48b, §48d, §54 (změny),
  • bod 43. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §82 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
  • §82 (další změny),
  • §83 až §83b, §87, §90 (změny),
  • bod 50. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §104b odst. 2 (změny),
  • bod 51. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §104c odst. 1 větě první se za slova "ve splátkách," vkládají slova "zrušení pravděpodobné výše pojistného,".
  • §115a, §118a (změny),
  • v §120a odst. 1 a §123g se text "(§48d)" nahrazuje textem "(§48d odst. 1)".
 • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §5b, §5c (změny),
  • v §5c odst. 2 a §7 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 3",
  • §7 (další změny),
  • §8, §9 (změny),
  • bod 16. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • na konci §11 se doplňuje věta "Ustanovení věty první až třetí platí přiměřeně v případě výkonu zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění osobami ve vazbě.".
  • §12, §13a, §14, §14a, §14c, §15, §15a (rozsáhlé změny),
  • bod 41. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §16 se odstavec 2 zrušuje; dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
  • bod 42. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §16 odst. 3 se slova "odstavcích 2 a 3" nahrazují slovy "odstavci 2".
  • §16a (změny),
  • bod 45. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §17 odst. 2 větě druhé (změny),
  • bod 46. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §19 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. b) se za slovo "příslušné" vkládá slovo "okresní" a slova "(§9 a 10)" se zrušují.
  • §19 (další změny),
  • bod 48. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §19 odst. 3 větě první se za slovo "účet" vkládá slovo "okresní" a za slovo "sdělit" se vkládá slovo "okresní".
  • bod 49. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §19 odst. 3, 5 a 6 se slova "správě sociálního" nahrazují slovy "okresní správě sociálního".
  • §20 (změny),
  • bod 51. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §20 odst. 4 a 6 větě první se za slovy "příslušné" a "příslušná" vkládá slovo "okresní".
  • bod 52. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §20 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h),
  • §20a, §22a, §22b (změny),
  • bod 58. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §22b odst. 3 větě druhé se za slovo "zabezpečení" vkládají slova "novým rozhodnutím22a)".
  • bod 59. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §22b odst. 3 (změny),
  • §23b (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IV, bodu 1. až 6. novely.

 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §8 až §11, §16, §34, §65 (změny),
  • bod 24. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §82a se doplňuje odstavec 6,
  • §102a (změny).

Čl. VI - Přechodná ustanovení

 1. Postup podle čl. V bodu 17 se vztahuje i na platby na úhradu dlužného pojistného po 31. prosinci 2008, jde-li o úhradu dluhu na pojistném, který vznikl před 1. lednem 2009.
 2. bod 2. - změna s účinností dnem 21.8.2008
  Zvýšení vdoveckého důchodu se podle čl. V bodu 24 provede nejdříve od splátky důchodu splatné po 1. červenci 2006, byla-li žádost o toto zvýšení podána do 30. června 2011.
 3. U osob samostatně výdělečně činných uvedených v §9 odst. 3 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se od příjmu ze samostatné výdělečné činnosti odečítají odměny za užití téhož díla, jde-li o druhou nebo další licenční smlouvu k dílům vyhotoveným nebo provedeným před 1. lednem 2009 nebo byla-li licenční smlouva uzavřena před 1. lednem 2009; to však neplatí, je-li předmětem druhé nebo další licenční smlouvy aktualizace díla.
 • Změna v §279, §299 a §301 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §24 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §40a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §81 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.
 • Změna v §68 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §46 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §14 písm. d) bodě 3, §16 písm. e), §17a odst. 3 větě druhé a §17a odst. 4 větě třetí se za slova "Česká správa sociálního zabezpečení" vkládají slova "nebo okresní správa sociálního zabezpečení".
  • §17a (další změny).
 • Změna v §111 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §124 a §163 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 1. v čl. I se bod 2 zrušuje (změna §279 odst. 2 OSŘ).
 2. v čl. XIII se body 9, 54 až 56, 112 a 135 zrušují (některé změny v zákoně č. 582/1991 Sb.).
 3. v čl. XXI bodě 21 se slova "odst. 1 větě třetí a" zrušují (změna v zákoně č. 589/1992 Sb.).
 4. v čl. XXI se body 22 a 60 zrušují (některé změny v zákoně č. 589/1992 Sb.).
 • Změna v §192 a §347 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XVIII až čl. XX - změny s účinností dnem 1.9.2008

 • Změny v §15, §16 a §17 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů s účinností dnem 1.9.2008.
  Čl. XIX - změna s účinností dnem 1.9.2008
  Přechodné ustanovení
  Pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. zářím 2008 a trvá i po 31. srpnu 2008, poskytuje se po 31. srpnu 2008 nemocenské ve výši podle právních předpisů účinných ke dni 31. srpna 2008.
 • Změna v §16 a §18 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů s účinností dnem 1.9.2008.
 • Změna v §34 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §73 odst. 4 větě první zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §48 odst. 3 větě první zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
 • Změna v §53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Účinnost změn dnem 1.1.2009, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 29, 36, 43, 50 a 51, čl. III bodů 16, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 58 a 59, čl. V bodu 24 a čl. VI bodu 2, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (21.8.2008), a ustanovení čl. XVIII až XX, která nabývají účinnosti dnem 1.9.2008.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.