245/2006 Sb. - Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 245/2006 Sb.
Částka 79
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 4. 2006
Rozeslán dne 31. 5. 2006
Platnost od 31. 5. 2006
Účinnost od 31. 5. 2006
Platnost do 29. 12. 2011
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 328/1991 Sb., 143/1992 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 216/1994 Sb., 89/1995 Sb., 48/1997 Sb., 128/2000 Sb., 250/2000 Sb.
Novelizován předpisem 246/2006 Sb., 483/2006 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 126/2008 Sb., 306/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb.
Prováděn předpisem 221/2010 Sb.
Zrušen předpisem 466/2011 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů.

 1. Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení je právnickou osobou zřízenou podle tohoto zákona, jejíž hlavní činností je provozování zdravotnického zařízení, v němž je poskytována zdravotní péče zejména formou ústavní péče. Ve zdravotnickém zařízení provozovaném veřejným zdravotnickým zařízením je poskytována zdravotní péče též formou ambulantní péče. Pro poskytování této ambulantní péče musí veřejné zdravotnické zařízení splňovat veškeré požadavky stanovené zvláštním právním předpisem pro provoz ambulantního zdravotnického zařízení.
 2. Veřejné zdravotnické zařízení může vykonávat vedle hlavní činnosti též doplňkovou činnost za podmínek stanovených tímto zákonem. Doplňková činnost veřejného zdravotnického zařízení musí navazovat na jeho hlavní činnost, kterou nesmí omezovat, narušovat nebo ohrožovat.
 3. Název veřejného zdravotnického zařízení musí obsahovat označení "veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení" nebo zkratku "v. n. ú. z. z.". Jiné právnické nebo fyzické osoby nesmí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat. Název veřejného zdravotnického zařízení nesmí být zaměnitelný s názvem jiné právnické osoby.
 4. Veřejné zdravotnické zařízení je zapsáno v rejstříku veřejných zdravotnických zařízení vedeném podle tohoto zákona.
 5. Hlavní činnost veřejného zdravotnického zařízení není podnikáním. Veškerý zisk vytvořený hlavní činností a doplňkovou činností veřejného zdravotnického zařízení musí být použit k zajištění hlavní činnosti veřejného zdravotnického zařízení.

Účinnost zákona 31.5.2006.
Změny dalších zákonů:

 • Změna v §17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §17, §40 (změny),
  • vkládá se nový §45a.
 • Změna v §23 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 • Změna v §84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
 • Změna v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §12a včetně poznámky pod čarou č. 2b.
 • Změna v §1a odstavec 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.
 • Změna v §1 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
 • Změna v §20 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 31.5.2006.