466/2011 Sb. - Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
ikona P
Číslo předpisu 466/2011 Sb.
Částka 160
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 12. 2011
Rozeslán dne 30. 12. 2011
Platnost od 30. 12. 2011
Účinnost od 30. 12. 2011
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 216/1994 Sb., 89/1995 Sb., 250/2000 Sb., 258/2000 Sb., 182/2006 Sb., 262/2006 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 126/2008 Sb., 306/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb.
Ruší předpis 245/2006 Sb.
Novelizován předpisem 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Anotace

Zrušení zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna souvisejících zákonů.
Změny:

 • Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, se zrušuje.
  Řízení zahájená podle zákona č. 245/2006 Sb., která nebyla pravomocně skončena, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v §12a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
 • Změna v §20 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
 • Změna v §22 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, kde se §99a včetně poznámky pod čarou č. 59 zrušuje.
 • Změna v §6 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
 • Změna v §109 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění pozdějších předpisů, kde se část stá druhá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde se část patnáctá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, kde se část dvacátá třetí zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 306/2008 Sb., kde se část dvacátá devátá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, kde se část sto osmdesátá čtvrtá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, kde se část sto sedmdesátá pátá zrušuje.

Účinnost změn 30.12.2011.