79/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 79/2006 Sb.
Částka 30
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 2. 2006
Rozeslán dne 15. 3. 2006
Platnost od 15. 3. 2006
Účinnost od 1. 4. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení části třetí čl. V bodů 10 až 20, bodu 21, pokud jde o §200dc odst. 1 a 2, bodu 22 a čl. VI a ustanovení části jedenácté čl. XVI nabývají účinnosti dne 15.3.2006.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 65/1965 Sb., 328/1991 Sb., 513/1991 Sb., 337/1992 Sb., 13/1993 Sb., 283/1993 Sb., 85/1996 Sb., 120/2001 Sb., 6/2002 Sb., 150/2002 Sb.
Novelizován předpisem 362/2007 Sb., 281/2009 Sb., 89/2012 Sb., 242/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §5, §5a až §5d, §5f, §5g, §7, §7b, §8, §8b, §9, §9a, §9b, §10 (změny),
  • §11 včetně poznámky pod čarou č. 2 - nové znění,
  • §13 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 3a - nové znění,
  • §14 (změny),
  • §15 "Společnost" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4a až 4f a 5 až 7 - nové znění,
  • vkládají se nové §15a "Výkon advokacie v pracovním poměru" až §15c včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7a a 7b,
  • §16, §18 až §21 (změny),
  • §22 včetně poznámky pod čarou č. 10a - nové znění,
  • §23a včetně poznámky pod čarou č. 10b - nové znění,
  • §24 - nové znění,
  • vkládá se nový §24a včetně poznámek pod čarou č. 10c až 10g,
  • §25a, §25b (změny),
  • vkládají se nové §34a až §34e,
  • §35, §35a, §35b, §35d, §35f, §35h, §35l (změny),
  • §35m - nové znění,
  • §35n (změny),
  • vkládá se nový §35na "Zahraniční společnost",
  • §37, §40, §44, §45, §46, §50 (změny),
  • vkládá se nový §52b,
  • §53, §54 (změny),
  • §55 včetně poznámek pod čarou č. 15a a 15b - nové znění,
  • §55a se včetně poznámek pod čarou č. 16 a 16a zrušuje,
  • §55e (změny),
  • §60 se včetně poznámky pod čarou č. 18 zrušuje.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bod 1. až 4. novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá ze zákonů a nálezu Ústavního soudu jej měnících.

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §85b; dosavadní §85b se označuje jako §85c.
  • §85c, §151, §160, §176, §179d (změny).
 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §48, §79, §81, §137, §140, §151, §151a (změny),
  • body 10. až 20. - změny s účinností dnem 15.3.2006
   • §200d, §200da, §200db (změny),
  • bod 21. - změny s účinností dnem 15.3.2006
   • §200dc včetně poznámky pod čarou č. 72a - nové znění,
  • bod 22. - změna s účinností dnem 15.3.2006
   • vkládá se nový §200de,
  • §200j "Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta" až §200m včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 75a a 75b - nové znění.

Čl. VI - Přechodná ustanovení - účinnost změn dnem 15.3.2006

 1. Řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájená před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. V období jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí, že se lhůta podle §200db odst. 3 občanského soudního řádu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na zápis přeměn společností podle zvláštního právního předpisu prodlužuje o dalších 5 pracovních dnů, a to i v případě, že je lhůta prodloužena podle §200db odst. 2 občanského soudního řádu.
 3. Do 31. prosince 2006 vydá rejstříkový soud vždy listinný úředně ověřený částečný nebo úplný opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v obchodním rejstříku není; ustanovení §28 odst. 3 vět první a druhé se nepoužijí.
 • Změna v §5 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §46 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, kde se doplňují odstavce 9 až 11 včetně poznámky pod čarou č. 8c.
 • Změna v §127 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládají nové odstavce 15 až 17 včetně poznámky pod čarou č. 8c; dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 18.
 • Změna v §14, §29, §35 a §57 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §34 a §40 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIII - Přechodné ustanovení
Právní čekatelé, kteří byli v pracovním poměru podle dosavadní právní úpravy, jsou považováni za právní čekatele podle tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §36a "Asistenti soudců vrchních, krajských a okresních soudů" včetně nadpisu,
  • §39 (změny),
  • §116 - nové znění,
  • §117, §123 až §127, §129 až §131, §133 (změny),
  • Příloha č. 5 - nové znění.

Čl. XV - Přechodné ustanovení
Justiční čekatelé, kteří byli v pracovním poměru podle dosavadní právní úpravy, jsou považováni za justiční čekatele podle tohoto zákona.

ČÁST JEDENÁCTÁ - Čl. XVI - účinnost změn dnem 15.3.2006

 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §28, §31, §33 až §36, §38, §38h, §38k, §38l, §204.
 • Změna v §78 písm. b) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.4.2006) , s výjimkou ustanovení části třetí čl. V bodů 10 až 20, bodu 21, pokud jde o §200dc odst. 1 a 2, bodu 22 a čl. VI, a ustanovení části jedenácté čl. XVI, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (15.3.2006).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.