356/2003 Sb. - Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 356/2003 Sb.
Částka 120
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 9. 2003
Rozeslán dne 29. 10. 2003
Platnost od 29. 10. 2003
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 31. 12. 2011
Pr. př. je v úplném znění 434/2005 Sb., 440/2008 Sb.
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 368/1992 Sb., 19/1997 Sb., 352/1999 Sb., 132/2000 Sb., 258/2000 Sb., 458/2000 Sb., 185/2001 Sb., 320/2002 Sb.
Ruší předpis 157/1998 Sb., 25/1999 Sb., 258/2001 Sb.
Novelizován předpisem 186/2004 Sb., 125/2005 Sb., 345/2005 Sb., 222/2006 Sb., 371/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 245/2011 Sb., 375/2011 Sb.
Prováděn předpisem 164/2004 Sb., 219/2004 Sb., 220/2004 Sb., 221/2004 Sb., 222/2004 Sb., 223/2004 Sb., 231/2004 Sb., 232/2004 Sb., 234/2004 Sb., 426/2004 Sb., 427/2004 Sb., 443/2004 Sb., 139/2009 Sb., 265/2010 Sb.
Zrušen předpisem 350/2011 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy a působnost zákona
Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob (dále jen "osoby") při klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování, uvádění na trh nebo do oběhu a při vývozu a dovozu chemických látek a chemických přípravků, při oznamování a registraci chemických látek, a vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků.
Tento zákon se nevztahuje na léčiva, krmiva, potraviny a tabákové výrobky, kosmetické prostředky, radionuklidové zářiče a jaderné materiály, omamné a psychotropní látky, zdravotnické prostředky, hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty, nerostné suroviny, veterinární přípravky, s výjimkou dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků v podobě určené ke konečnému použití, a na přepravu a distribuci plynu ve veřejném zájmu, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
Na přípravky na ochranu rostlin a na pomocné prostředky ochrany rostlin se z povinností stanovených v tomto zákoně vztahují pouze povinnosti klasifikace, balení, označování, vypracování bezpečnostních listů a povinnosti při dovozu a vývozu.
Tento zákon se nevztahuje na výbušniny v rozsahu, v němž je tato oblast upravena zvláštním právním předpisem.
Tento zákon se nevztahuje na přepravu nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké a námořní dopravě a na přepravu nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků v celním režimu tranzit.
Účinnost zákona dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Popis změn dalších předpisů:

 • v zákoně č. 352/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 185/2001 Sb., se část první zrušuje.
 • v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů se část pátá (změna zákona č. 157/1998 Sb.) zrušuje.
 • v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů se část čtrnáctá (změna zákona č. 352/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb.) zrušuje.
 • v zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se část padesátá druhá zrušuje.
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se mění takto:
  • §39 (změny),
  • vkládá se nový díl 8, „Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky“ (§44a - §44b),
  • §61 (změny),
  • Část dvacátá čtvrtá (změna zákona č. 157/1998 Sb.) se zrušuje.
 • v zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb. a zákona č. 518/2002 Sb., se část sto druhá zrušuje.
 • v zákoně č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb., se vkládá nový §7a.
 • v Sazebníku správních poplatků, který je uveden v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se v části IX položce 131a písmena b) a c) zrušují a zároveň se ruší označení písmene a).
 • v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, změna v §20.

Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

 1. Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.
 2. Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek.
 3. Nařízení vlády č. 258/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek.

Účinnost změn dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.