480/2004 Sb. - Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
ikona P
Číslo předpisu 480/2004 Sb.
Částka 166
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 7. 2004
Rozeslán dne 7. 9. 2004
Platnost od 7. 9. 2004
Účinnost od 7. 9. 2004
Novelizuje předpis 40/1964 Sb., 160/1992 Sb., 40/1995 Sb., 101/2000 Sb.
Novelizován předpisem 444/2005 Sb., 214/2006 Sb., 160/2007 Sb., 281/2009 Sb., 375/2011 Sb., 468/2011 Sb., 89/2012 Sb., 183/2017 Sb., 110/2019 Sb., 238/2020 Sb., 58/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).
Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství odpovědnost a práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti a šíří obchodní sdělení.
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) službou informační společnosti jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro ukládání dat,
b) elektronickou poštou textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení uživatele, dokud ji uživatel nevyzvedne,
c) elektronickými prostředky zejména síť elektronických komunikací, elektronická komunikační zařízení, koncová telekomunikační zařízení a elektronická pošta,
d) poskytovatelem služby každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze služeb informační společnosti,
e) uživatelem každá fyzická nebo právnická osoba, která využívá službu informační společnosti, zejména za účelem vyhledávání či zpřístupňování informací,
f) obchodním sdělením všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která vykonává regulovanou činnost nebo je podnikatelem vykonávajícím činnost, která není regulovanou činností; za obchodní sdělení se považuje také reklama podle zvláštního právního předpisu. Za obchodní sdělení se nepovažují údaje umožňující přímý přístup k informacím o činnosti fyzické či právnické osoby nebo podniku, zejména doménové jméno nebo adresa elektronické pošty; za obchodní sdělení se dále nepovažují údaje týkající se zboží, služeb nebo image fyzické či právnické osoby nebo podniku, získané uživatelem nezávisle,
g) automatickým krátkodobě dočasným ukládáním ukládání informací poskytnutých uživatelem, ke kterému dochází výhradně za účelem uskutečnění přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, přičemž doba uložení informace nepřesahuje dobu, která je pro zajištění přenosu obvyklá,
h) automatickým dočasným meziukládáním ukládání informací poskytnutých uživatelem, které slouží výhradně pro co možná nejúčinnější následný přenos těchto informací na žádost jiných uživatelů.

Účinnost 7.9.2004.
Tímto zákonem jsou provedeny změny dalších právních předpisů:

 • Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §53 (změny),
  • vkládá se nový §53a,
  • §54 (změny).
 • Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §7 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 32a) - nové znění.
 • Změna v zákoně č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,
  • kde se za §21a vkládá nový §21b, který zní:
   "§21b Provozovatelé nestátních zdravotnických zařízení, kteří jsou fyzickými osobami a ke dni 31. prosince 2003 účtovali v soustavě jednoduchého účetnictví, splní svoji zákonnou povinnost stanovenou v §5 odst. 2 písm. e) zákona č. 160/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 121/2004 Sb., pokud k 1. lednu 2004 vedou daňovou evidenci nebo účetnictví podle zvláštního právního předpisu.".
 • Změna v §2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
  • kde se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a další kompetence stanovené zvláštním právním předpisem.1)".
  • Poznámka pod čarou č. 1) - nové znění.

Účinnost změn 7.9.2004.