214/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 214/2006 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 4. 2006
Rozeslán dne 19. 5. 2006
Platnost od 19. 5. 2006
Účinnost od 1. 8. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení článku XIII bodu 4 nabývá účinnosti dne 1.1.2007.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 570/1991 Sb., 582/1991 Sb., 337/1992 Sb., 592/1992 Sb., 634/1992 Sb., 117/1995 Sb., 48/1997 Sb., 59/1999 Sb., 406/2000 Sb., 435/2004 Sb., 480/2004 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §6, §10, §11, §13, §14, §31 (změny),
  • vkládá se nový §45a včetně poznámek pod čarou č. 36b až 36g,
  • §46 až §49 (změny),
  • §51 - nové znění,
  • §52, §53, §56, §58, §60, §65, §72, §73a (změny),
  • v příloze č. 1 Řemeslné živnosti (změny).
 • Změna zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 "Obecní živnostenský úřad" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 5g - nové znění,
  • §3, §5 (změny).
 • Změna v §15, §16, §24, §33 a §62 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §6 (změny),
  • vkládá se nový §10a "Živnostenské úřady" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 32c a 32d,
  • §11, §14 (změny),
  • vkládá se nový §48d včetně poznámky pod čarou č. 60a,
  • §120a (změny),
  • vkládá se nový §123g.
 • Změna v §35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kde se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 32a a 32b.
 • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §10 (změny),
  • vkládá se nový §10a "Živnostenské úřady" včetně poznámky pod čarou č. 18a,
  • §40 (změny).
 • Změna v §23, §24 a §28 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
  • nové znění §7 "Šíření obchodních sdělení" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5.
 • Změna zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §3, §5, §6 (změny),
  • §9 "Povinnosti cestovní kanceláře" včetně nadpisu - nové znění,
  • §11 (změny).
 • Změna v §4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií.
 • Změna v §19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kde se za slova "nebo místě podnikání" doplňují věty "Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.".
 • Změna v §70 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Přechodná ustanovení - Čl. XIII
(bod 4. nabývá účinnosti až 1.1.2007)

 1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazu živnostenského oprávnění pro volnou ohlašovací živnost u právnické osoby se dokončí podle živnostenského zákona, ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Rozhodnutí o pozastavení provozování volné ohlašovací živnosti u právnické osoby z důvodu neustanovení odpovědného zástupce pozbývá právních účinků dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti z ohlašovací živnosti volné na ohlašovací živnost řemeslnou, nabývají dnem účinnosti zákona č. 214/2006 Sb., fyzické a právnické osoby splňující podmínky k výkonu takové živnosti živnostenského oprávnění k této řemeslné živnosti.

Účinnost změn prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.8.2006), s výjimkou ustanovení článku XIII bodu 4, které nabývá účinnost dnem 1.1.2007.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.