377/2005 Sb. - Zákon o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
ikona P
Číslo předpisu 377/2005 Sb.
Částka 132
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 8. 2005
Rozeslán dne 29. 9. 2005
Platnost od 29. 9. 2005
Účinnost od 29. 9. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první hlav V až VII nabývají účinnosti dne 30.9.2006, ustanovení části třicáté první a třicáté druhé nabývají účinnosti dne 1.10.2005 a ustanovení bodu 4 části třicáté druhé nabývá účinnosti dne 1.1.2006.
Novelizuje předpis 97/1963 Sb., 99/1963 Sb., 202/1990 Sb., 526/1990 Sb., 328/1991 Sb., 513/1991 Sb., 21/1992 Sb., 358/1992 Sb., 589/1992 Sb., 593/1992 Sb., 6/1993 Sb., 42/1994 Sb., 58/1995 Sb., 87/1995 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 168/1999 Sb., 363/1999 Sb., 26/2000 Sb., 218/2000 Sb., 408/2000 Sb., 120/2001 Sb., 239/2001 Sb., 320/2001 Sb., 173/2002 Sb., 353/2003 Sb., 37/2004 Sb., 40/2004 Sb., 189/2004 Sb., 235/2004 Sb., 256/2004 Sb., 217/2005 Sb.
Novelizován předpisem 57/2006 Sb., 138/2006 Sb., 230/2006 Sb., 278/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb., 37/2012 Sb., 89/2012 Sb., 91/2012 Sb., 241/2013 Sb., 135/2014 Sb., 186/2016 Sb., 304/2016 Sb., 183/2017 Sb., 250/2023 Sb., 30/2024 Sb.
Prováděn předpisem 347/2006 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje výkon doplňkového dozoru nad regulovanými osobami [§2 písm. d)] působícími ve finančních konglomerátech (§4), vztahy mezi orgány pověřenými výkonem dozoru nad jednotlivými sektory finančního trhu a povinnosti osob působících ve finančním konglomerátu [§2 písm. d)].

Účinnost zákona dnem vyhlášení (29.9.2005), s výjimkou ustanovení části první hlav V až VII, která nabývají účinnosti dnem 30. září 2006.

Změny dalších (32!!!) zákonů:

 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §16, §17a, §20, §25, §25a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6d - nové znění,
  • §26c až §26e, §26g, §26h, §29, §30 (změny),
  • §33 - nové znění,
  • §34, §37 (změny),
  • §38b - nové znění,
  • §38d až §38f, §38h, §39, §41c (změny).

§36 - Přechodné ustanovení
Osoba, která se stala finanční holdingovou osobou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna předložit České národní bance podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osoby v jejím vedení ve smyslu §26g odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., a to ve lhůtě do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o finančních konglomerátech.

 • Změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §38 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4a - nové znění,
  • §41 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9b - nové znění,
  • §44, §45 (změny).
 • Změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §6b, §7, §8 (změny),
  • vkládá se nový §8a "Udělení povolení pojišťovně ve skupině",
  • §10 - nové znění,
  • §11 až §13 (změny),
  • vkládá se nový §15a "Rezerva na závazky Kanceláře",
  • vkládá se nový §21c "Seznam aktiv" včetně poznámky pod čarou č. 8a,
  • §22 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9 - nové znění,
  • §24, §26, §26b až §26d (změny),
  • vkládá se nový §26e "Doplňkový dozor nad pojišťovnou ve finančním konglomerátu" včetně poznámek pod čarou č. 11a a 11b,
  • §27, §30 (změny),
  • vkládá se nový §30a,
  • §31, §32 (změny),
  • vkládá se nový §32b,
  • §33, §34, §35a (změny),
  • §37a se zrušuje,
  • §38a, §39 (změny).

Přechodné ustanovení (§39)
Pojišťovna je povinna vytvořit seznam podle §21c zákona č. 363/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8, §68, §69, §93, §103, §111, §150, §151, §152, §154, §176 (změny),
  • §197 - nové znění,
  • §202 (změny).
 • Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • vkládá se nový §1a včetně poznámky pod čarou č. 3b,
  • §2a, §2b (změny),
  • vkládá se nový §2j "Udělení povolení družstevní záložně ve skupině",
  • §3, §8a (změny),
  • vkládá se nový §13a,
  • §22 (změny),
  • vkládá se nový §22a,
  • §25a (změny),
  • vkládají se nové §25b až §25d,
  • §27b (změny),
  • vkládá se nový §27f,
  • §28, §28b, §28d, §28f, §28g, §28i (změny).

Přechodné ustanovení (§42)
Družstevní záložna je do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinna poskytnout České národní bance veškeré údaje pro potřeby informační databáze podle zákona o bankách.

 • Změna zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1a, §5d, §8, §9d, §12a, §14 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1j - nové znění,
  • §15, §16, §31, §32, §52 (změny),
  • vkládají se nové části pátá "Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, zahraničních bank a osob oprávněných vydávat elektronické peněžní prostředky podnikajících na území České republiky" a šestá "Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven provozujících svoji činnost na území České republiky" (§66d až §66y) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6a, 6b, 6c, 6d, 6e a 6f; dosavadní část pátá se označuje jako část sedmá,
  • §67 se zrušuje,
  • §69 (změny).

Přechodná ustanovení (§44)

 1. Konkursní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. Odměna za výkon funkce správce konkursní podstaty a odměna za výkon funkce vyrovnacího správce stanovená podle tohoto zákona náleží správci i za řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou konkursních řízení, ve kterých již byla vyvěšena na úřední desce soudu konečná zpráva o zpeněžení majetku z podstaty s vyúčtováním odměny a výdajů správce konkursní podstaty.
 • Změna v §2, §42, §43 a§46 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §37, §183i, §183j, §183k, §183m, §183n, §261, §263 (změny),
  • v části třetí hlavě I dílu VI se vkládá nový oddíl 6 "Finanční zajištění" (§323a až §323i) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 12.
 • Změna v §109 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, kde se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 8a až 8c; dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8 až 11.
 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §309a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 82 - nové znění,
  • §317, §334, §334a (změny).
 • Změna v §67 a §78 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládají nové §11c až §11e včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 až 4.
 • Změna v §4, §32 a §45 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).
 • Změna v §6, §15, §18, §24 a §24b zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §33, §34, §45, §49 a §62 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Přechodné ustanovení (§54)
Organizační složka státu, jejíž účet rezervního fondu není veden u České národní banky, je povinna nejpozději do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona takový účet zrušit, zřídit namísto něj účet rezervního fondu v České národní bance a na něj prostředky rezervního fondu převést. Nesplnění této povinnosti je považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu §44 odst. 1 písm. a).

 • Změna v §3, §5 a §5a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

§56 - Přechodná ustanovení

 1. Ustanovení §5 odst. 6 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, se pro tvorbu opravných položek použije poprvé za zdaňovací období počínající v roce 2005. Tvorba opravných položek podle ustanovení §5 odst. 6 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, není možná k pohledávkám vzniklým do 31.12.2003.
 2. Pro tvorbu opravných položek a rezerv se ustanovení §5a odst. 1 a 6 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, použijí poprvé ve zdaňovacím období, které započalo v roce 2005.
 • Změna v §3, §49, §92 a §119 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v čl. II zákona č. 217/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, bodu 4 větě první, kde se za slovo "nakoupila" vkládají slova "nebo vyrobila", za slova "za cenu obsahující daň" se vkládají slova "nebo při jejich spotřebě pro výrobu tepla odvedla daň" a za slova "11 980 Kč/1000 l" se vkládají slova "nebo 11 840 Kč/1000 l" a za slovo "nakoupené" se vkládají slova "nebo vyrobené".
 • Změna v §23h odst. 1 písm. a) zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), kde se za slova "pobočky zahraniční banky" vkládají slova "nebo spořitelního a úvěrního družstva".
 • Změna v §10 zákona č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů.
 • Změna zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §2a.
 • Změna v §19 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Ustanovení tohoto zákona týkající se bank se použijí pro spořitelní a úvěrní družstva obdobně.".
 • Změna v §85 a §86 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §64 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §58 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §6 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §4, §27, §29, §30, §32, §57 a §88 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, kde se za slovo "banky" vkládají slova "nebo spořitelního a úvěrního družstva".
 • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.10.2005
  Změny v ustanoveních:
 • §2, §4, §5, §13, §14, §16, §20, §21, §24, §24a, §26, §27, §30 až §33, §39, §40, §48, §56 (změny),
 • §57 včetně poznámek pod čarou č. 42, 43, 44, 44a, 44b, 44c, 44d, 44e a 44f - nové znění,
 • §61 (změny),
 • §62 "Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně" - nové znění,
 • §65, §69, §71 až §74, §82, §83, §85, §89, §90, §106, §111 (změny),
 • v příloze č. 2 (změny).
 • Změna zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole s účinností od 1.10.2005 s výjimkou bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §8a "Působnost řídicího orgánu",
  • bod 4. - změny s účinností od 1.1.2006
   V §15 písm. a) se slova "nebo odvolání" zrušují.
  • §24 (změny).
 • Změna v §2 odstavec 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Účinnost změn dnem vyhlášení (29.9.2005), s výjimkou části třicáté první (změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ) a části třicáté druhé (změna zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole), která nabývají účinnosti prvního dne měsíce následujícího po jeho vyhlášení (1.10.2005), s výjimkou ustanovení bodu 4 části třicáté druhé, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.