354/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
ikona P
Číslo předpisu 354/2003 Sb.
Částka 118
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 9. 2003
Rozeslán dne 24. 10. 2003
Platnost od 24. 10. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení části páté a části sedmé čl. VIII bodů 1, 2 a 4 nabývají účinnost dnem 24.10.2003.
Novelizuje předpis 526/1990 Sb., 265/1991 Sb., 455/1991 Sb., 337/1992 Sb., 368/1992 Sb., 587/1992 Sb., 588/1992 Sb., 13/1993 Sb., 302/1993 Sb., 303/1993 Sb., 325/1993 Sb., 136/1994 Sb., 95/1996 Sb., 61/1997 Sb., 303/1997 Sb., 129/1999 Sb., 22/2000 Sb., 219/2000 Sb., 241/2000 Sb., 141/2001 Sb., 262/2001 Sb., 493/2001 Sb., 320/2002 Sb.
Novelizován předpisem 635/2004 Sb., 281/2009 Sb., 242/2016 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních.
Popis změn zákonů:

 • změna §15 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
 • změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, kde se za §2c vkládá nový §2d, „Celní úřad Kutná Hora“.
 • změna v příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, skupina 314: Ostatní, u oboru živnosti "Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků".

Důležitá jsou i „Přechodná ustanovení“ uvedená v článku IV. této části novely.

 • změna v §24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
 • změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se v příloze v části první, položce 1 doplňují písmena j), k), l) a m) - účinnost změn dnem vyhlášení (24.10.2003).
 • změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde se zrušuje §45b.
 • změna zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • v §8 odst. 1 písmeno b) - účinnost změny dnem vyhlášení (24.10.2003),
 • v §8 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až n), včetně poznámek pod čarou č. 3m), 3n), 3o), 3p) a 3q) - účinnost změny dnem vyhlášení (24.10.2003),
 • §10 (změny),
 • v §11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), - účinnost změny dnem vyhlášení (24.10.2003),
 • §11, §12, §31 (změny).

Změny v dalších zákonech:

 • v zákoně č. 302/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, se článek III (změna §3 zákona o soustavě daní) zrušuje.
 • v zákoně č. 325/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, a zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, se článek I (40 bodů změn zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních), zrušuje.
 • v zákoně č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, se část třetí (§16 - Doplnění zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,) zrušuje.
 • v zákoně č. 95/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, se články III (§16 zákona 136/1994 Sb.) a IV (§17 zákona 136/1994 Sb.) zrušují.
 • změna zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

 • §2, §3 (změny),
 • vkládá se nový §3a „Podmínky pro výrobu konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů“,
 • §4 až §7, §9, §12, §3, §15 až §17 (změny),
 • §19 se zrušuje,
 • §20, §21 (změny).

Změny v dalších zákonech:

 • v zákoně č. 303/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, se články I (26 bodů změn zákona č. 587/1992 Sb.) a II (2 body změn zákona č. 303/1993 Sb.) zrušují.
 • v zákoně č. 129/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, se článek I (24 bodů změn zákona č. 587/1992 Sb.) zrušuje.
 • v zákoně č. 22/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se články I (85 bodů změn zákona č. 587/1992 Sb.) a II (Přechodná ustanovení) zrušují.
 • změna v §11 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
 • v zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se část čtvrtá (§32) zrušuje.
 • v zákoně č. 141/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se články I (108 bodů změn zákona č. 587/1992 Sb.), II (Přechodná ustanovení) a III (15 bodů změn zákona č. 303/1993 Sb.) zrušují.
 • v zákoně č. 262/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb., se články I (10 bodů změn zákona č. 587/1992 Sb.), III (změna čl. II zákona č. 17/2000 Sb.) a IV (změna čl. II zákona č. 22/2000 Sb.) zrušují.
 • v zákoně č. 493/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá (změna zákona č. 587/1992 Sb.) zrušuje.
 • v zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se část šedesátá osmá zrušuje.

Účinnost změn dnem 1. ledna 2004 s výjimkou části páté (změna zákona o správních poplatcích) a části sedmé čl. VIII bodů 1, 2 a 4, (změna celního zákona - viz popis v textu), které nabývají účinnosti dnem vyhlášení (24.10.2003).