59/2006 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
ikona P
Číslo předpisu 59/2006 Sb.
Částka 25
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 2. 2006
Rozeslán dne 8. 3. 2006
Platnost od 8. 3. 2006
Účinnost od 1. 6. 2006
Platnost do 29. 9. 2015
Novelizuje předpis 258/2000 Sb., 320/2002 Sb.
Ruší předpis 353/1999 Sb., 7/2000 Sb., 383/2000 Sb., 82/2004 Sb., 349/2004 Sb., 366/2004 Sb., 367/2004 Sb., 373/2004 Sb., 452/2004 Sb.
Novelizován předpisem 362/2007 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 488/2009 Sb., 61/2014 Sb.
Prováděn předpisem 103/2006 Sb., 250/2006 Sb., 254/2006 Sb., 255/2006 Sb., 256/2006 Sb.
Zrušen předpisem 224/2015 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí.

Účinnost 1.6.2006.

Změny dalších zákonů:

  • Změna v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, kde se část dvacátá druhá (§130) včetně nadpisu zrušuje.
  • Změna v zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kde se část sto čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

Účinnost změn 1.6.2006.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.6.2006):

  1. Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).
  2. Zákon č. 82/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.
  3. Nařízení vlády č. 452/2004 Sb., kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole.
  4. Vyhláška č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie.
  5. Vyhláška č. 367/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie.
  6. Vyhláška č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií.
  7. Vyhláška č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.
  8. Vyhláška č. 373/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektů nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B.